Tag Archive: คหกรรมศาสตร์

Feb 26

โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

84

  หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเขียนบทความหรือการตีพิมพ์ และคุณภาพทางด้านงานวิจัยให้แก่อาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดนครนายก

Nov 04

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

banner-regis-1-61-251025602-801x480

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 เมษายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร. 025493162 การรับสมัคร      ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์ ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จากเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์ ระดับปริญญาโท จัดส่งใบแสดงผลการศึกษาในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาด A4 ขนาดไฟล์ 10 MB ในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง ก่อนการบันทึกยืนยันการสมัคร และพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงิน นำใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงินไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 …

Continue reading »

Sep 19

โครงการนักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์สร้างอาชีพสู่ชุมชน ณ ชุมชนเคหะคลองหก

dsc_0352

นักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการนักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์สร้างอาชีพสู่ชุมชน ณ ชุมชนเคหะคลองหก คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มี คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ในภาคการศึกษา 1/2560 ในวันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2560 ภายใต้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จริยธรรมในอาชีพคหกรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ สุทัศนีย์ บุญโญภาส เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและอาจารย์ประจำรายวิชา  

Aug 19

การตรวจประกันคุณภาพภายในหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559

dsc_0321

ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร (ปริญญาโท) หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2558) นำโดย ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธาน ผศ.ดร.อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นกรรมการ และ ผศ.ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ

May 29

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

18664667_1710485922314314_2596239190327442322_n

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

May 28

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

dsc_0406

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Jan 29

โครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

dsc_1651

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางด้านงานวิจัยให้แก่อาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  ระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2560 ณ จังหวัดกาญจนบุรี  

Sep 10

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559

DSC_0811

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม และให้นักศึกษามีแนวทางในการศึกษาอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ

Sep 10

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

DSC_0151

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559  หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยมีคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญา ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ดร.พิมพิกา  ทองรมย์  กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุมทอง  ไตรรัตน์   กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)  

Jun 08

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปี 2559 (เพิ่มเติม)

  ด้วยหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)  ในระหว่างวันที่ 3 – 28 มิถุนายน 2559  โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่โครงการปริญญาโท  อาคาร 1 ชั้น 2  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  หมายเลขโทรศัพท์  02-5493162  หรือ 089-5847952  E-Mail : master_het@yahoo.com   Facebook Fan page : https://www.facebook.com/mhet.rmutt   ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ คลิก    

Older posts «