«

»

ก.พ. 26

โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

dsc_0451 dsc_0306

 

dsc_0309 dsc_0310 dsc_0313 dsc_0315 dsc_0316 dsc_0319 dsc_0324 dsc_0326 dsc_0377 dsc_0381 dsc_0386 dsc_0387 dsc_0405 dsc_0449

8459450237737483

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเขียนบทความหรือการตีพิมพ์ และคุณภาพทางด้านงานวิจัยให้แก่อาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดนครนายก