ผศ.ดร.ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม

Assistant Professor Dr.Srikanjana  Jatuphatwarodom

Email: srikanjana555@hotmail.com

ประวัติการศึกษา


 •  Ph.D. (Tropical Agriculture: Interdisciplinary),  Kasetsart University, 2552
 •  ศศม. (คหกรรมศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2537
 •  คศบ. (คหกรรมศาสตรศึกษา สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา,2524

  ผลงานวิชาการ


  • หนังสือการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเชิงอุตสาหกรรม
  • เอกสารประกอบการสอนวิชาการตัดเย็บอุตสาหกรรม 2
  • หนังสือการจัดการสินค้าเสื้อผ้า
  • ผู้แปลและเรียบเรียงหลักสูตร Cutting Room Technique Clothing Industry Training Authority (CITA) ฮ่องกง

   งานวิจัย


  • ปี 2555-2556 ผู้อำนวยการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเสื้อผ้าไหมไทยของสตรีมุสลิมเพื่อการส่งออก ประกอบด้วย 3 โครงการย่อยคือ
   โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาผ้าไหมไทยเพื่อการผลิตเสื้อผ้าสตรีมุสลิม (ร่วมวิจัย)
   โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนารูปแบบ ออกแบบ และตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีมุสลิมจากผ้าไหมไทย (ร่วมวิจัย)
   โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมเสื้อผ้าไหมไทย ของสตรีมุสลิมเพื่อการส่งออก (หัวหน้านักวิจัย)
  • ปี 2555 การพัฒนาหุ่นขนาดตัวมาตรฐานเด็กไทย
  • ปี 2555 ขนาดตัวมาตรฐานเด็กไทย เผยแพร่ในงาน The 4th RMUTP International Conference: Textile & Fashion (2012)
  • ปี 2554 (ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท)
   ทุกโครงการเผยแพร่ในงาน The 4th RMUTP International Conference: Textile & Fashion (2012)
   1. การพัฒนาการทำแบบตัดเสื้อผ้าสตรีด้วยหลักกายวิภาคศาสตร์
   2. การศึกษาชนิดของผ้าที่มีผลต่อวิธีการเย็บวงแขน
   3. พัฒนาการออกแบบแบบตัดเสื้อเทเลอร์สำหรับสตรีรูปร่างพิเศษ
   4. การพัฒนาอุปกรณ์รองรีดสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเสื้อผ้าถัก
   5. การเพิ่มประสิทธิภาพการทำแบบตัด และเสื้อตัวอย่างด้วยเทคนิคการทำแบบตัดบนกระดาษ บนหุ่น และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
  • ปี 2553 แผนงานวิจัย การพัฒนาเครื่องแต่งกายมุสลิมเพื่อการส่งออก
   โครงการย่อย 1 ศึกษาตลาดและศึกษารูปแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกายมุสลิม (ร่วมวิจัย)
  • ปี 2552 The Development of Thai Standard Size Models
   (เผยแพร่วารสารสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย)
  • ปี 2551 Thai Standard Sizes (เผยแพร่ ARAHE ที่มาเลเซีย)
  • ปี 2550 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำแบบตัดอุตสาหกรรมฯ ในจังหวัดปทุมธานี
  • ปี 2550 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยีนส์ของบริษัทสุขสวัสดิ์การ์เมนท์
  • ปี 2547 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจทำแบบตัดเสื้อผ้าของโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
  • ปี 2537 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปของข้าราชการสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร

   ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย

   บทความวิจัย


  • Jatuphatwarodom, S. 2007. “Thai Standard Body Sizes”. Report of ARAHE: 14th Biennial International Congress Asian Regional Association for Home Economics, 6-10 August, 2007, MALAYSIA. pp. 182-187.
  • Jatuphatwarodom, S., Piromthamsiri, K., Saithiti, B, and Rashainbunyawat,K. 2011. The Development of Thai Standard Sizes Models. Journal of Home Economics. Vol. 54: 2(5-8) Bangkok: THAILAND. pp.16-22
  • Jataphatwarodom, S. 2012. “Thai Children Standard Sizes”. Report of RMUTP: The 4th International Conference: Textile & Fashion, July 3-4 2012. Bangkok, THATLAND. pp. 125.
  • Bungtong, B., Jatuphatwarodom, S., Punyopat, S.,Chonsakran, S. and Mongkholrattasit, R. 2012. “Tailored Jacket Pattern for Particular Shape Women”. Report of RMUTP: The 4th International Conference: Textile & Fashion, July 3-4 2012. Bangkok, THATLAND. pp. 112.
  • Mongkon, S., Jatuphatwarodom, S., Punyopat, S.,Chonsakran, S. and Mongkholrattasit, R. 2012. “Evaluation of Efficiency of Ease Techniques for Blouse Arm Holes”. Report of RMUTP: The 4th International Conference: Textile & Fashion, July 3-4 2012. Bangkok, THATLAND. pp. 97.
  • Pinyokeerati, J., Jatuphatwarodom, S., Punyopat, S., Chulakup, S. and Mongkholrattasit, R. 2012. “Development of Women’s Pattern Making by The Anatomy Principle”. Report of RMUTP: The 4th International Conference: Textile & Fashion, July 3-4 2012. Bangkok, THATLAND. pp. 90.
  • Dumridhammaporm, S., Jatuphatwarodom, S., Punyopat, S. and Chulakup, S. 2012. “Evaluation of The Efficiency of Flat Pattern Making and Draping Techniques”. Report of RMUTP: The 4th International Conference: Textile & Fashion, July 3-4 2012. Bangkok, THATLAND. pp. 99.
  • Lommoontree, P., Jatuphatwarodom, S., Punyopat, S., Chulakup, S. and Mongkholrattasit, R. 2012. “An Analysis of Factors Affecting The Knitwear Ironing: A Case Study of Hi-Progress Knitting Co.,Ltd.”. Report of RMUTP: The 4th International Conference: Textile & Fashion, July 3-4 2012. Bangkok, THATLAND. pp. 77.
  • Jatuphatwarodom,S. and Bootsri, U. 2013. “Physical Properties and Antibacterial Activity of White Cotton Clothing from Queen Sirikit Support Arts and Crafts Centre and Application for Female who Involved in Religious Activities”. Report of RMUTCON: The 4th Rajamangala University of Technology International Conference, July 15-16 2013. Bangkok, THATLAND. pp. 125.
  • กติกา แก้วขาว ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม รัตนพล มงคลรัตนาสิทธ์ และสุทัศนีย์ บุญโญภาส. “การพัฒนาการยับยั้งแบคทีเรียในชุดทหารด้วยไมโครเอนแคปซูเลชั่นจากน้ำมันหอมระเหยสมุนไพร”. รายงานวิจัยการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ครั้งที่ 5 15 – 16 กรกฎาคม 2556” กรุงเทพฯ: หน้า 358.
  • อมรรัตน์ บัวทอง ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม รัตนพล มงคลรัตนาสิทธ์ และสุทัศนีย์ บุญโญภาส. 2556. “การพัฒนาผ้าไหมพุมเรียงเพื่อเสื้อผ้าสตรีมุสลิม”. รายงานวิจัยการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5  15 – 16 กรกฎาคม 2556” กรุงเทพฯ: หน้า 359.
  • ฉมานันท์ ศิริบรรยง ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม สุทัศนีย์ บุญโญภาส และรัตนพล มงคลรัตนาสิทธ์. 2556. “การพัฒนาแบบตัดกางเกงสำหรับสตรีรูปร่างพิเศษ”. รายงานวิจัยการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 15 – 16 กรกฎาคม 2556” กรุงเทพฯ: หน้า 365.
  • เสาวลักษณ์ เนตรมณี ศรีกาญจนา  จตุพัฒน์วโรดม  สุภา  จุฬคุปต์ และรัตนพล มงคลรัตนาสิทธ์. 2556. “การพัฒนากระเป๋าสตรีจากเศษผ้าเดนิมที่เหลือจากการตัดในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องนุ่งห่มไทย”. รายงานวิจัยการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5  15 – 16 กรกฎาคม 2556” กรุงเทพฯ: หน้า 378
  • จรัสศรี สมจริง ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม สุทัศนีย์ บุญโญภาส และรัตนพล มงคลรัตนาสิทธ์. 2556. “การพัฒนาหุ่นทำแบบตัดสำหรับสตรีรูปร่างสมบูรณ์”. รายงานวิจัยการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5  15 – 16 กรกฎาคม 2556” กรุงเทพฯ: หน้า 384.
  • กนกวรรณ พวงช่อ ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม รัตนพล มงคลรัตนาสิทธ์ สุภา จุฬคุปต์ และสุทัศนีย์ บุญโญภาส. 2556. “การพัฒนาชุดเครื่องนอนเด็กจากผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติเพื่อยับยั้งแบคทีเรีย”. รายงานวิจัยการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยยีราชมงคล ครั้งที่ 5 15 – 16 กรกฎาคม 2556” กรุงเทพฯ: หน้า 386.
  • ภิรมย์  แก้วมณี  ศรีกาญจนา  จตุพัฒน์วโรดม สุทัศนีย์ บุญโญภาส  สุภา จุฬคุปต์ และรัตนพล  มงคลรัตนาสิทธ์. 2556. การพัฒนาผ้าคลุมไหล่จากผ้าทอมือกะเหรี่ยง กรณีศึกษาหมู่บ้านกะเหรี่ยงตะเพินคี่ หมู่ 5 ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี”. รายงานวิจัยการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5  15 – 16 กรกฎาคม 2556” กรุงเทพฯ: หน้า 421.
  • สุภัทรา คุ้มเขต ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม รัตนพล มงคลรัตนาสิทธ์ และ สุทัศนีย์ บุญโญภาส. 2556. “เทคโนโลยีการตกแต่งสำเร็จสะท้อนน้ำมันของผ้าฝ้ายทอมือเพื่อผลิตชุดเชฟ”. รายการวิจัยการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 15 – 16 กรกฎาคม 2556” กรุงเทพฯ: หน้า 426.
  • Jatuphatwarodom,S., Mongkholrattanasit ,R. and Keawchao, K. 2014. Antibacterial with Microencapsulation from Herbs Essential Oil  for Thai Military Uniforms. Report of International Conference “Fibers for Progress May 21-23, 2014”. Liberec city center, Czech Republic: EU.
  • Jatuphatwarodom, S. 2014. “Properties of Hand Woven Cotton for Thai Children Standard Sizes”. International Journal “Advanced Material Research” Vol 900, pp. 715-718.
  • Jatuphatwarodom, S. 2015. The Innovation of Thai Silk for Design and Production of Muslim Women Dresses. Report of International Conference “2015 4th International Conference on Manufacture Engineering, Quality and Production System (ICMEQP 2015)” March 14-15, 2015. London: UK.
  • ณุกานดา ภัทรปุตรานนท์ ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม และรัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์. สมบัติกายภาพของผ้าฝ้ายผสม สแปนเด็กส์ตกแต่งด้วยไมโครแคปซูลกลิ่นน้ำมันหอมระเหย. การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6  วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 2558.
  • ณัฐพงษ์ ปัญญาธิคุณ ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์. สมบัติผ้าถักที่ตกแต่งสำเร็จด้วยคอลลาเจน.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ICMSIT 2015) วันที่ 12 มิ.ย. 2558.
  • ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม.2558. การพัฒนาแบบตัดขนาดตัวมาตรฐานสำหรับเครื่องแบบสนามทหารบก. 2015 GRAD. RESEARCH CONFERENCE @ DPU วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2558.
  • Jatuphatwarodom, S. 2015. Characteristics and Properties of Hand Woven Fabric from Thai Rice Straw for Home Textile Product. Rajamanggala University of Technology Thanyaburi, Thailand.
  •  ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม.2559. สมบัติกายภาพของเส้นด้ายปั่นมือจากฟางข้าวไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐ” 2559.
  •  ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม.2560. การพัฒนาลวดลายและหน้าผ้าขาวม้าสำหรับชุดโอกาสพิเศษ.การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ วันที่ 16 มี.ค.60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.
  • Jatuphatwarodom, S. 2017. Product Design from Mixed Thai Rice Straw Fabric. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 รหัสบทความ : rmutcon 2017-1006-064-1 Page 407-414 7-9 สิงหาคม 2560.
  • ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม.2561. การศึกษาเบาะรองนั่งปฏิบัติธรรมจากผ้าทอมือผสมฟางข้าวตกแต่งสารสะท้อนน้ำ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 8 – 9 มีนาคม 2561 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์.
  • พรศิริ หลงหนองคูณ ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม สาคร ชลสาคร. ผลของอัตราส่วนผสมระหว่างเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้ายต่อสมบัติทางกายภาพของเส้นด้ายปั่นมือ.การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 “นวัตกรรม และ เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม”วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรมชั้น 1 และ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หน้าที่ 310 – 318.