มคอ. 3/4

ภาคการศึกษาที่ 1/2564


  1. 06-810-601 วิชาทัศนมิติในงานคหกรรมศาสตร์ (Perpective in Home Economics)
  2. 06-810-602 วิชาเทคโนโลยีการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality Analasis Technology)
  3. 06-810-603 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในงานคหกรรมศาสตร์ (Information Technology for Bussiness Management in Home Economics)
  4. 06-810-604 วิชาการวางแผนการทดลองสำหรับงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ (Experimental Design for Research in Home Economics)
  5. 06-810-605 สัมมนา (Seminar)