ติดต่อเรา

Contact us

โครงการปริญญาโทคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก)
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

Contact Address

Graduate Studies
Faculty of Home Economics Technology
Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Klong 6, Thanyaburi
Pathumthani 12110
Thailand

Phone : +662 5493162

Email : master_het@yahoo.com

Facebook : www.facebook.com/mhet.rmutt