ดร.รุ่งโรจน์ กมลเดชเดชา

ดร.รุ่งโรจน์ กมลเดชเดชา

Dr.Rungroge Kamondetdecha

picture4

Email : rungroge@gmail.com

ประวัติการศึกษา


  • Ph.d. (Science and Technology Policy), 2552.
  • M.S. (Transportation Engineering), 2544.
  • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 25390.

    ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ/ผลงานวิชาการ


  • รุ่งโรจน์ กมลเดชเดชา.2558.  การสร้างเครือข่ายไตรภาคีเพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : กรณีศึกษาระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย.วารสารสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2558 หน้าที่ 17-31.