มคอ. 5/6

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

 1. 06-810-601 วิชาทัศนมิติในงานคหกรรมศาสตร์,(Perpective in Home Economics)
 2. 06-810-602 วิชาเทคโนโลยีการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์,(Product Quality Analasis Technology)
 3. 06-810-603 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในงานคหกรรมศาสตร์,(Information Technology for Bussiness Management in Home Economics)
 4. 06-810-604 วิชาการวางแผนการทดลองสำหรับงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์,(Experimental Design for Research in Home Economics)
 5. 06-810-605 สัมมนา,(Seminar)

ภาคการศึกษาที่ 2/2564

 1. 06-811-701 วิชานวัตกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม,(Innovations in Textiles and Clothing)
 2. 06-811-702 วิชาการพัฒนาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม,(Textiles and Clothing Development)
 3. 06-811-705 วิชาธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ,(International Fashion Business)
 4. 06-811-706 วิชาเทคโนโลยีในการจัดการแฟชั่น,(Fashion Management Technology)
 5. 06-812-701 วิชาแนวคิดด้านผลิตภัณฑ์อาหารและโภชนาการ,(Trend of Food and Nutrition Products)
 6. 06-812-703 วิชาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมบริการอาหาร,(Management of Food Service Industry)
 7. 06-812-704 วิชานวัตกรรมอาหารและโภชนาการ,(Innovations in Food and Nutrition)
 8. 06-812-706 วิชาหัวข้อคัดสรรในทางอาหารและโภชนาการ,(Selected Topics in Food and Nutrition)
 9. 06-813-702 วิชาการบริหารจัดการนวัตกรรมงานประดิษฐ์,(Management of Innovations in Crafts)
 10. 06-813-703 วิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน,(Innovations for the Community)
 11. 06-813-704 วิชาการประเมินโครงการงานประดิษฐ์,(Evaluation of Craft Projects)
 12. 06-813-705 วิชาเทคโนโลยีการออกแบบงานประดิษฐ์,(Technology for Craft Designs)