ผศ.ดร.เลอลักษณ์ เสถียรรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลอลักษณ์ เสถียรรัตน์

Assistant Professor Dr. Lerluck Steinrut

 

Email: Steinrut@yahoo.com

ประวัติการศึกษา


 • ปวส. (พยาบาล อนามัย ผดุงครรภ์ ) มหาวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ (วชิรพยาบาล), 2526
 • วทบ.(โภชนวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์, 2529
 • วทม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยและโภชนาการ, 2541
 • วทด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์, 2554

   ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ/ผลงานวิชาการ


 •  Lerluck Steinrut. 2013. Antioxidant and Hypoglycemic Activities of in L6 muscle cells and 3T3-L1 adipose cells of Nelumbo nucifera Gaerth Pollen Extract. งานประชุมวิชาการประจำปี 2556 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2013.
 • Lerluck Steinrut. 2013. Antioxidant and Glucose Transport effect in L6 muscle cells and 3T3-L1 adipose cells of Nelumbo nucifera Root Extract. International congress and Annual Meeting of the Society for Medical Plant and Natural roduct Reasearch (GA) 2013.
 • Lerluck Steinrut. 2013. Hypoglycemic activities of Syzgium aromaticum Linn flower Extract in L6 muscle cells and 3T3-L1 adipose cells.การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ  ครั้งที่ 7. 2013
 • เลอลักษณ์ เสถียรรัตน์. 2556. การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านเบาหวานในเซลล์กล้ามเนื้อและเซลล์ไขมันของสารสกัดรากบัว. The 1st Conference on Health and Beauty Product. 2556.
 •  Lerluck Steinrut. 2014. Antioxidant activity of Nelumbo nucifera Gaerth Extract.  การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชนบท ครั้งที่ 5. 2014.
 •  Lerluck Steinrut. 2014. Hypoglycemic Activities Eugenol of Syzgium aromaticum Linn flower Extract in L6 muscle cells and 3T3-L1 adipose cells. การประชุมวิชาการนานาชาติ NATPRO 5. 2014.
 • สุรัตน์วดี วงค์คลัง เลอลักษณ์ เสถียรรัตน์ และ อรุณพร อิฐรัตน์. การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกของบัวหลวง. งานประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 2 “วิชาการก้าวหน้า ภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำโขง” วันที่ 2 ธ.ค. 2557.
 • เลอลักษณ์ เสถียรรัตน์. 2558. การศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลาทุบจากเนื้อปลาเส้นใยสั้นและเนื้อปลาเส้นใยยาว. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 “ราชมงคลกับการวิจัยอย่างยั่งยืน” 2558.
 • เลอลักษณ์ เสถียรรัตน์. 2558. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้อั่วเสริมสาหร่ายผมนาง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายน – ธันวาคม 2558 (การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9).
 •  สุรัตน์วดี วงค์คลัง เลอลักษณ์ เสถียรรัตน์ และ อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์. การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของบัวหลวงเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดแท่ง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายน – ธันวาคม 2558 (การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน  ครั้งที่ 9). ISSN 0125-0369.
 • เลอลักษณ์ เสถียรรัตน์. 2558. ขนมกลีบลำดวนสีธรรมชาติ. การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 “โภชนาการดีถ้วนหน้า ตามรอยพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ” 2558.
 • เลอลักษณ์ เสถียรรัตน์. 2558. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบรากบัว.  การประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12. 2558.
 • Lerluck Steinrut. 2558. Antioxidant Activity of Nelumbo nucifera and Herbal Tea Development. การประชุมวิชาการนานาชาติ The Sixth International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO 6) “New Frontiers in Natural Products for Health & Longevity”2558.
 • Lerluck Steinrut. 2016. Development of Oyster Mushroom Nham Product.20th WCCN, Bangkok Tranditional Medicine, Functional Foods, Nurition, Natural Product : Adittional Tools for Healthcare Delivery 2016 (page. 245-247). 2016.
 • เลอลักษณ์ เสถียรรัตน์. 2561. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานปลาดุก.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 4 มทร.ธัญบุรี (หน้า 74-81)3 เม.ย. 2561.