มคอ. 3/4

ภาคการศึกษาที่ 1/2563


  1. 06-810-601 วิชาทัศนมิติในงานคหกรรมศาสตร์ (Perpective in Home Economics)
  2. 06-810-602 วิชาเทคโนโลยีการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality Analasis Technology)
  3. 06-810-603 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในงานคหกรรมศาสตร์ (Information Technology for Bussiness Management in Home Economics)
  4. 06-810-604 วิชาการวางแผนการทดลองสำหรับงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ (Experimental Design for Research in Home Economics)
  5. 06-812-701 วิชาแนวคิดด้านผลิตภัณฑ์อาหารและโภชนาการ (Trend of Food and Nutrition Products)
  6. 06-812-702 วิชาเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร (Production Technology in Food Industry)
  7. 06-811-701 วิชานวัตกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Innovations in Textiles and Clothing)
  8. 06-811-702 วิชาการพัฒนาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Textiles and Clothing Development)

ภาคการศึกษาที่ 2/2563

1. 06-812-701 วิชาแนวคิดด้านผลิตภัณฑ์อาหารและโภชนาการ (Trend of Food and Nutrition Products)

2. 06-812-703 วิชาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมบริการอาหาร (Management of Food Service Industry)

3. 06-812-704 วิชานวัตกรรมอาหารและโภชนาการ (Innovations in Food and Nutrition)

4. 06-812-706 วิชาหัวข้อคัดสรรในทางอาหารและโภชนาการ (Selected Topics in Food and Nutrition)