วิทยานิพนธ์ 2560

วลัยพรรณ สุรวัฒนวิเศษ สมบัติทางกายภาพของเส้นใยสับปะรดและการทดสอบเชิงกลเพื่อประยุกต์ใช้เป็นแผ่นขัดผิว
พรศิริ หลงหนองคูณ ผลของอัตราส่วนผสมระหว่างเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้ายต่อสมบัติทางกายภาพของเส้นด้ายปั่นมือ