มคอ. 3/4

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

 1. 06-810-601 / วิชาทัศนมิติในงานคหกรรมศาสตร์, (Perpective in Home Economics)
 2. 06-810-602 / วิชาเทคโนโลยีการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์, (Product Quality Analasis Technology)
 3. 06-810-603 / วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในงานคหกรรมศาสตร์, (Information Technology for Bussiness Management in Home Economics)
 4. 06-810-604 / วิชาการวางแผนการทดลองสำหรับงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์, (Experimental Design for Research in Home Economics)
 5. 06-810-605 / วิชาสัมมนา, (Seminar)

ภาคการศึกษาที่ 2/2565

 1. 06-812-702 / วิชาเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร, (Production Technology in Food Industry)
 2. 06-812-703 / วิชาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมบริการอาหาร, (Management of Food Service Industry)
 3. 06-812-705 / วิชาการวิเคราะห์คุณภาพอาหารและโภชนาการขั้นสูง, (Advanced Analysis of Food and Nutrition)
 4. 06-812-706 / วิชาหัวข้อคัดสรรในทางอาหารและโภชนาการ, (Selected Topics in Food and Nutrition)
 5. 06-813-702 / วิชาการบริหารจัดการนวัตกรรมงานประดิษฐ์, (Management of Innovations in Crafts)
 6. 06-813-703 / วิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน, (Innovations for the Community)
 7. 06-813-704 / วิชาการประเมินโครงการงานประดิษฐ์, (Evaluation of Craft Projects)
 8. 06-813-705 / วิชาเทคโนโลยีการออกแบบงานประดิษฐ์, (Technology for Craft Designs)