วิทยานิพนธ์ 2564

ชื่อนักศึกษาปริญญาโท ชื่อวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดไฟล์
นางสาวรมิตา เรือนสังข์สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากกากสาโทและการพัฒนาเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูผสมน้ำเชื่อมข้าวรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 273700772_4595844560526946_4320018807199538244_n-removebg-preview.png
นายจักรพันธ์ ขามโนนวัดการพัฒนากระดาษทำมือจากมูลม้าสำหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 273700772_4595844560526946_4320018807199538244_n-removebg-preview.png
นายยุทธศักดิ์ มาลัยศรีการพัฒนาแผ่นดูดซับเสียงจากเศษโสนหางไก่สำหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์   รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 273700772_4595844560526946_4320018807199538244_n-removebg-preview.png
นายฟาริดา พรรณรงค์            การพัฒนาเสื้อชั้นในสำหรับผู้ทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 273700772_4595844560526946_4320018807199538244_n-removebg-preview.png
นางสาวดรุณี สมมุติการย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกประดู่บนผ้าไหมอีรี่สำหรับการป้องกันรังสียูวีรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 273700772_4595844560526946_4320018807199538244_n-removebg-preview.png
นายณัฐพงษ์ นาเครือการพัฒนาแผ่นชิ้นไม้อัดเปลือกถั่วลิสงเพื่องานประดิษฐ์รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 273700772_4595844560526946_4320018807199538244_n-removebg-preview.png
นางสาวกุลธิดา โล่ห์เงินผลของเอนไซม์เพคติเนสและเซลลูเลสต่อการสกัดน้ำซังขนุนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซรัปรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 273700772_4595844560526946_4320018807199538244_n-removebg-preview.png
นางสาววิภาพรรณ เหมะธุลินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตาลหมากโดยใช้ยีสต์จากน้ำตาลโตนดรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 273700772_4595844560526946_4320018807199538244_n-removebg-preview.png
นายสุรัตน์ อนันทสุขโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อชะลอภาวะไตเสื่อมในผู้ป้วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 273700772_4595844560526946_4320018807199538244_n-removebg-preview.png

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
(รอบเพิ่มเติม) ตั้งแต่บัดนี้ – วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=7127

วิธีการรับสมัคร

 ขั้นตอนการรับสมัครผ่านเว็บไซต์

 1. ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม) จากเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th.
 2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 3. ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์

 3.1 ระดับปริญญาโท จัดส่งใบแสดงผลการศึกษาในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาด A4 ขนาดไฟล์ 2 MB ในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง ก่อนการบันทึกยืนยันการสมัคร และพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน

3.2 นำใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงินไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 มิถุนายน 2564

3.3 ต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กับคณะ หลังจากสมัครผ่านเว็บไซต์แล้ว ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศของแต่ละคณะ

วิธีชำระเงิน

ชำระเงินตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 มิถุนายน 2564

 1. นำใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน ไปชำระเงินค่าสมัครสอบที่ คลิ๊กเพื่อแสดงรายชื่อธนาคารที่ชำระได้ หากผู้ชำระเงินไม่ใช่ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครแทนผู้สมัคร การชำระเงินค่าสมัครต้องเป็นชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัครเท่านั้น

ปริญญาเอกชำระเงินค่าสมัคร 1,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)

ปริญญาโทชำระเงินค่าสมัคร  500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)

2. ให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน ที่ชำระเงินค่าสมัครสอบเก็บไว้เป็นหลักฐาน

3. ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัครที่เว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th  (ในระบบรับสมัคร) ภายหลังจากวันที่ชำระเงินค่าสมัครไปแล้ว 3 วัน

4. ค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ทุกกรณี

” ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง”
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  สถานที่สอบ  และประกาศผลสอบ

 1. เว็บไซต์  www.grad.rmutt.ac.th
 2. ณ  สำนักบัณฑิตศึกษา  ชั้น  4   อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 3. Facebook   https://www.facebook.com/ogsrmutt/

 คู่มือการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัคร

การสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ระดับปริญญาโท

โครงการปริญญาโท
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 02-5493188
www.master.het.rmutt.ac.th/
www.facebook.com/mhet.rmutt
02-5772358

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
(รอบที่ 1) ตั้งแต่บัดนี้ – วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=7127

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร. 02-5493188 หรือ Facebook : Master of Home Economics Technology,RMUTT

วิธีการรับสมัคร

     ขั้นตอนการรับสมัครผ่านเว็บไซต์

 1. ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th

 2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

 3. ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์

3.1 ระดับปริญญาโท จัดส่งใบแสดงผลการศึกษาในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาด A4 ขนาดไฟล์ 10 MB ในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง ก่อนการบันทึกยืนยันการสมัคร และพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน
3.2 นำใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงินไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 มีนาคม 2564
3.3 ต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กับคณะ หลังจากสมัครผ่านเว็บไซต์แล้ว ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศของแต่ละคณะ

วิธีชำระเงิน

 ชำระเงินตั้งแต่บัดนี้ – วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2564

1. นำใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน ไปชำระเงินค่าสมัครสอบที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หากผู้ชำระเงินไม่ใช่ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครแทนผู้สมัคร การชำระเงินค่าสมัครต้องเป็นชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัครเท่านั้น

ปริญญาเอกชำระเงินค่าสมัคร 1,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)

ปริญญาโทชำระเงินค่าสมัคร  500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)

2. ให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน ที่ชำระเงินค่าสมัครสอบเก็บไว้เป็นหลักฐาน

3. ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัครที่เว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ภายหลังจากวันที่ชำระเงินค่าสมัครไปแล้ว 3 วัน

4. ค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ทุกกรณี

” ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง”
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  สถานที่สอบ  และประกาศผลสอบ

1. เว็บไซต์  www.grad.rmutt.ac.th

2. ณ  สำนักบัณฑิตศึกษา  ชั้น  4   อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

3. Facebook   https://www.facebook.com/ogsrmutt/

นักศึกษาไทยคลิ๊กที่ปุ่มสีแดงเพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัคร

http://203.158.253.172/grad/index.php

กำหนดการรับสมัคร

การสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ระดับปริญญาโท

โครงการปริญญาโท
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 02-5493188
www.master.het.rmutt.ac.th/
www.facebook.com/mhet.rmutt
02-5772358


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

คณะกรรมการประเมินฯ นำโดย ดร.ศรันยา เผือกผ่อง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน

รศ.ดร.สุดสาย ตรีวานิช ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นกรรมการ

และ ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการและเลขานุการ

ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม)

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม)

ตั้งแต่บัดนี้ – 1 พฤษภาคม 2563

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=6102

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โทร. 02-5493188 หรือ Facebook : Master of Home Economics Technology,RMUTT

botton master 1-60

วิธีการรับสมัคร

     ขั้นตอนการรับสมัครผ่านเว็บไซต์

 1. ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th

 2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

 3. ปริญญาโทชำระเงินค่าสมัคร  500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)

 4. ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์3.1 ระดับปริญญาโท จัดส่งใบแสดงผลการศึกษาในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาด A4 ขนาดไฟล์ 10 MB ในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง ก่อนการบันทึกยืนยันการสมัคร และพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงิน3.3 นำใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงินไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ – วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 25633.4 ต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กับคณะ หลังจากสมัครผ่านเว็บไซต์แล้ว ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศของแต่ละคณะ

  วิธีชำระเงิน

  ชำระเงินตั้งแต่บัดนี้ – วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563

  1. นำใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน ไปชำระเงินค่าสมัครสอบที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หากผู้ชำระเงินไม่ใช่ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครแทนผู้สมัคร การชำระเงินค่าสมัครต้องเป็นชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัครเท่านั้น

  2. ให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน ที่ชำระเงินค่าสมัครสอบเก็บไว้เป็นหลักฐาน

  3. ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัครที่เว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ภายหลังจากวันที่ชำระเงินค่าสมัครไปแล้ว 3 วัน

  4. ค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ทุกกรณี

  ” ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง”
  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  สถานที่สอบ  และประกาศผลสอบ

  1. เว็บไซต์  www.grad.rmutt.ac.th

  2. ณ  สำนักบัณฑิตศึกษา  ชั้น  4   อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  3. Facebook   https://www.facebook.com/ogsrmutt/

  นักศึกษาไทยคลิ๊กที่ปุ่มสีแดงเพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัคร

  กำหนดการรับสมัคร

กิจกรรม ระยะเวลา
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563
ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563
สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
บันทึกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม – วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
รายงานตัว ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามกำหนดการของคณะ (แจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย)
เปิดภาคเรียน             (สำหรับภาคปกติ)                            (สำหรับภาคพิเศษ) วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563

 

การสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ระดับปริญญาโท

โครงการปริญญาโทคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 02-5493188 www.master.het.rmutt.ac.th/

www.facebook.com/mhet.rmutt

02-5772358

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
(รอบที่ 1) ตั้งแต่บัดนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2563
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.grad.rmutt.ac.th/?p=5232

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร. 02-5493188 หรือ Facebook : Master of Home Economics Technology,RMUTT

 

วิธีการรับสมัคร

     ขั้นตอนการรับสมัครผ่านเว็บไซต์

 1. ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th

 2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์
3.1 ระดับปริญญาโท จัดส่งใบแสดงผลการศึกษาในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาด A4 ขนาดไฟล์ 10 MB ในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง ก่อนการบันทึกยืนยันการสมัคร และพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน

3.2 นำใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงินไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ – วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563

3.3 ต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กับคณะ หลังจากสมัครผ่านเว็บไซต์แล้ว ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศของแต่ละคณะ

วิธีชำระเงิน

 ชำระเงินตั้งแต่บัดนี้ – วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563

1. นำใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน ไปชำระเงินค่าสมัครสอบที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หากผู้ชำระเงินไม่ใช่ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครแทนผู้สมัคร การชำระเงินค่าสมัครต้องเป็นชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัครเท่านั้น

ปริญญาเอกชำระเงินค่าสมัคร 1,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)

ปริญญาโทชำระเงินค่าสมัคร  500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)

2. ให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน ที่ชำระเงินค่าสมัครสอบเก็บไว้เป็นหลักฐาน

3. ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัครที่เว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ภายหลังจากวันที่ชำระเงินค่าสมัครไปแล้ว 3 วัน

4. ค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ทุกกรณี

” ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง”
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  สถานที่สอบ  และประกาศผลสอบ

1. เว็บไซต์  www.grad.rmutt.ac.th

2. ณ  สำนักบัณฑิตศึกษา  ชั้น  4   อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

3. Facebook   https://www.facebook.com/ogsrmutt/

นักศึกษาไทยคลิ๊กที่ปุ่มสีแดงเพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัคร

http://203.158.253.172/grad/index.php

 

กำหนดการรับสมัคร

กิจกรรม

วัน-เวลา

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันเสาร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563
สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
บันทึกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม – วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563
รายงานตัว ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563
ตามกําหนดการของคณะ (แจ้งให้ทราบในวันประกาศ
ผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย)
เปิดภาคเรียน                  (สำหรับภาคปกติ)                                      (สำหรับภาคพิเศษ) วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563
วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563

การสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ระดับปริญญาโท

โครงการปริญญาโท
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 02-5493188
www.master.het.rmutt.ac.th/
www.facebook.com/mhet.rmutt
02-5772358

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายนอกสำหรับอาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายนอกสำหรับอาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ถูกต้อง ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2563 ณ เรนเดียร์ พาร์ค รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

งาน RT 4-6 กรกฎาคม 2562

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานภายใต้หัวข้อ “คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สร้างนักคิด ผลิตนวัตกรรมเป็นกำลังพัฒนาชาติ” ภายใต้โครงการ”นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT’62 ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

คณะกรรมการประเมินฯ นำโดย ดร.ศรันยา เผือกผ่อง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน

รศ.ดร.สุดสาย ตรีวานิช ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นกรรมการ

และ ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการและเลขานุการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม)

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม)

ตั้งแต่บัดนี้ – 1 พฤษภาคม 2562

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=6102

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โทร. 02-5493162 หรือ Facebook : Master of Home Economics Technology,RMUTT

วิธีการรับสมัคร

     ขั้นตอนการรับสมัครผ่านเว็บไซต์

 1. ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จากเว็บไซต์ https://www.grad.rmutt.ac.th

 2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ https://www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

 3. ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์

 4.  ระดับปริญญาโท จัดส่งใบแสดงผลการศึกษาในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาด A4 ขนาดไฟล์ 10 MB ในเว็บไซต์ https://www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง ก่อนการบันทึกยืนยันการสมัคร และพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงิน

 5. นำใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงินไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

 ต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กับคณะ หลังจากสมัครผ่านเว็บไซต์แล้ว ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศของแต่ละคณะ

วิธีการชำระเงิน

 ชำระเงินตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

1. นำใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน ไปชำระเงินค่าสมัครสอบที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หากผู้ชำระเงินไม่ใช่ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครแทนผู้สมัคร การชำระเงินค่าสมัครต้องเป็นชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัครเท่านั้น

2. ปริญญาโทชำระเงินค่าสมัคร  500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)

3. ให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน ที่ชำระเงินค่าสมัครสอบเก็บไว้เป็นหลักฐาน

4. ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัครที่เว็บไซต์ https://www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ภายหลังจากวันที่ชำระเงินค่าสมัครไปแล้ว 3 วัน

5. ค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ทุกกรณี

” ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง”

ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  สถานที่สอบ  และประกาศผลสอบ

 1. เว็บไซต์  www.grad.rmutt.ac.th

 2. ณ  สำนักบัณฑิตศึกษา  ชั้น  4   อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 3. Facebook   https://www.facebook.com/ogsrmutt/

กำหนดการรับสมัคร

นักศึกษาคลิ๊กที่ปุ่มสีแดงเพื่อเข้าสู่รับบรับสมัคร