ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ประธานหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์

Assistant Professor Dr. Orawan  Oupathumpanont

 

กรรมการหลักสูตร

 ดร.สุภา จุฬคุปต์

Dr. Supa Chulacupt

 

กรรมการหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร ชลสาคร

Assistant Professor Dr. Sakorn Chonsakorn