รศ.ดร.สินีนาถ เลิศไพรวัน

รองศาสตราจารย์.ดร.สินีนาถ เลิศไพรวัน

Associate Professor Dr.Sineenart Laedpriwan

701348

Email: Sinenart13@gmail.com

ประวัติการศึกษา


 • ปรด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2550.
 • MS (Interior Design) มหาวิทยาลัย Pratt Institute,New York. 2528.
 • สถ.บ ศิลปะอุตสาหกรรม. 2521.

  งานวิจัย


 • สินีนาถ เลิศไพรวัน (2550) การศึกษาข้ามวัฒนธรรมการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านการบรรจุภัณฑ์อาหาร. วารสารมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม2559 – กันยายน 2559)

  ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่บทความ/ผลงานวิชาการ


 • Sineenart Laedpriwan. 2012. A Study of OTOP Business Competencies for the Value-Added Development Products to SMEs. , ISMED, Fine Arts, International Journal, Faculty of Fine Arts, ISI, Indonesia. Edition 7. 2nd Issue. 2012.
 • Sineenart Laedpriwan. 2013. Cross Cultural Study in Food Cultural Wrapping Heritages of Japanese and Thai for the Food Package Development. The 10th International Postgraduate Research Colloquium (IPRC) in Bangkok during. Srinakharinwirot University.
 • Sineenart Laedpriwan. 2014. Handicrafts the Source of Economic Build-Up Aspects in Socio-Cultural Community in Thailand. ASEAN Fine Arts Symposium 2014: AFAS. Graduate School network: ISI, Indonesia, University of Malaya, University of Philippines, Srinakharinwirote University, Thailand.
 • Sineenart Laedpriwan. 2015. Cross – cultural Study in Local – wisdom for Creative Food Package Development in Secondary School. The 3rd International Conference for ASIA Pacific Studies. Graduate School Indonesia Institute of the Arts Yogyakarta.