วิทยานิพนธ์ 2555

วิทยานิพนธ์คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิตที่สำเร็จในปีการศึกษา 2555

ลมภูริพล สรสุพิสิฐกุล การประยุกต์ใช้กล้าเชื้อบริสุทธิ์ในกระบวนการผลิตข้าวหมากทางการค้า
อมรรัตน์ บัวทอง การพัฒนาผ้าไหมพุมเรียงเพื่อเสื้อผ้าสตรีมุสลิม
ฉมานันท์ สิริบรรยง การพัฒนาแบบตัดกางเกงสำหรับสตรีรูปร่างพิเศษ
จรัสศรี สมจริง การพัฒนาหุ่นทำแบบตัดสตรีรูปร่างสมบูรณ์
เสาวลักษณ์ เนตรมณี การพัฒนากระเป๋าสตรีจากเศษผ้าเดนิมที่เหลือจากการตัดในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
กัตติกา แก้วขาว การพัฒนาการยับยั้งแบคทีเรียในชุดทหารด้วยไมโครเอนแคปชูเลชั่นจากน้ำมันหอมระเหยสมุนไพร
กัญญาภัทร มองพิมาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นห่ออาหารจากซังขนุน
กนกวรรณ พวงช่อ การพัฒนาชุดเครื่องนอนเด็กจากผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติเพื่อยับยั้งแบคทีเรีย
ภัทรา คุ้มเขต เทคโนโลยีการตกแต่งสะท้อนน้ำมันของผ้าฝ้ายทอมือเพื่อผลิตชุดเชฟ
จินตนา บมขุนทด การตกแต่งสะท้อนน้ำกระดาษจากซังขนุนสำหรับงานประดิษฐ์
 ภิรมย์ แก้วมณี การพัฒนาผ้าคลุมไหล่จากผ้าทอมือกะเหรี่ยงกรณีศึกษาหมู่บ้านกะเหรี่ยง-ตะเพินคี่ หมู่ 5 ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุรรณบุรี