คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์

 คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับปรับปรุง  ใช้สำหรับนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป และสำหรับผู้สนใจทั่วไป

 

ปก

คำนำ

สารบัญ

บทที่ 1 ความสำคัญของการทำวิทยานิพนธ์

บทที่ 2 การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์

บทที่ 3 ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

บทที่ 4 หลักเกณฑ์และรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

บทที่ 5 หลักเกณฑ์การอ้างอิง

บทที่ 6 หลักเกณฑ์การเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม 

ภาคผนวก ก  จรรยาบรรณในการจัดทำวิทยานิพนธ์

ภาคผนวก ข  ใบคำร้องเกี่ยวกับการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ภาคผนวก ค  วิธีพิมพ์รายนามในวิทยานิพนธ์

ภาคผนวก ง  หน้าปกหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ภาคผนวก จ  ตัวอย่างการพิมพ์และจัดวางเนื้อหาโดยทั่วไป วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ภาคผนวก ฉ  ตัวอย่างการพิมพ์และจัดวางเนื้อหาโดยทั่วไป ดุษฎีนิพนธ์

ภาคผนวก ช  คำแนะนำในการจัดส่งวิทยานิพนธ์ 

 

จัดทำโดย สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา : ใช้สำหรับนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์

 

คู่มือแนวทางการเขียนบทคัดย่อ (Abstract) : สำหรับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คู่มือแนวทางการเขียนบทคัดย่อ (Abstract)
สำหรับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จัดทำโดย สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีราชมงคลธัญบุรี

คู่มือแนวทางการเขียนบทคัดย่อ (Abstract)