ผศ.ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์

ประธานหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์

Associate Professor Dr. Orawan  Oupathumpanont

Email: parun_o@yahoo.com , orawan_o@rmutt.ac.th

ประวัติการศึกษา


 • ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2552
 • วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2538
 • วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยรังสิต,2534

รายงานวิจัย


 • อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์.  2553.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบมะรุมแผ่น.  ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2553.
 • อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์.  2555.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะขบอบแห้ง.  ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2555.
 • อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์.  2556. การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ขนมจาก. ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2556.
 • อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์.  2557. การพัฒนาเต้าหู้แข็งจากเมล็ดฟักทอง. ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557.
 • อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์.  2558. การพัฒนาวุ้นเส้นเสริมแป้งแก่นตะวัน. ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558.
 • อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์, 2560. การพัฒนากระบวนการผลิตผักแผ่นแคลเซียมสูงต้นแบบ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัยประจำปี 2560
 • อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์, 2561. การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกประจำปี 2561
 • อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์, 2561. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการด้านอาหารและโภชนาการ”โครงการ อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ ”
  ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกประจำปี 2561
 • อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์, 2562. การพัฒนาเส้นพาสต้าปราศจากกลูเตนจากแป้งกล้วยหอม ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์, 2562. การปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการของเนื้อเทียม โดยเสริมแป้งถั่วขาวและแป้งแก่นตะวัน ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย

บทความวิจัย

เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยลงในวารสารทางวิชาการ

ระดับนานาชาติ

ระดับชาติ

เผยแพร่ในรูปแบบนำเสนอบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ

ระดับนานาชาติ

 • Orawan Oupathumpanont.  2013.   Change of Sensory Characteristic of Fermented Rice Flour and Fermented Rice Noodle (Kanom-Jeen) During fermentation by Lactobacillus plantarum A1. (The 4th Rajamangala University of Technology Internatoinal Conference).

ระดับชาติ

 • อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์. 2554.   การศึกษากระบวนการหมักขนมจีนโดยใช้เชื้อบริสุทธิ์ (การ ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7)
 • อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์ และเจริญ เจริญชัย.  2556.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักแผ่นแคลเซียมสูงจากผักพื้นบ้าน.  (การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1/2556 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย)
 • อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์. 2556. การพัฒนาคู่มือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง. การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2556.
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความประจำวารสารวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • เป็นกรรมการและเลขานุการในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความงานวิจัยสำหรับวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • เป็นผู้ประเมินบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต
 • เป็นผู้ประเมินบทความวิชาการ/บทความวิจัยวารสารคหเศรษฐศาสตร์
ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
 • เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้กับทางบริษัท สยาม พาราไดซ์ ฟู๊ดส์ จำกัด
อนุสิทธิบัตร (patent)