ผศ.ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์

Assistant Professor Dr. Orawan  Oupathumpanont

อรวัลภ์

Email: parun_o@yahoo.com , orawan_o@rmutt.ac.th

ประวัติการศึกษา

 • ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2552
 • วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2538
 • วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยรังสิต 2534

ผลงานวิจัย

 • อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์.  2553.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบมะรุมแผ่น.  ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2553.
 • อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์.  2555.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะขบอบแห้ง.  ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2555.
 • อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์.  2556. การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ขนมจาก. ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2556.
 • อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์.  2557. การพัฒนาเต้าหู้แข็งจากเมล็ดฟักทอง. ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557.
 • อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์.  2558. การพัฒนาวุ้นเส้นเสริมแป้งแก่นตะวัน. ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558.

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

 • อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์. 2554.   การศึกษากระบวนการหมักขนมจีนโดยใช้เชื้อบริสุทธิ์ (การ ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 )
 • อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์, วิลาสินี มีมุข และระพี กาญจนะ .2554.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังถั่วขาวโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง. (วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 10 ฉบับที่ 2)
 • อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์ และเจริญ เจริญชัย.  2556.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักแผ่นแคลเซียมสูงจากผักพื้นบ้าน.  (การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1/2556 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย)
 • Orawan Oupathumpanont and Thongchai Suwonsichon. 2013. Change of Sensory Characteristic of Fermented Rice Flour and Fermented Rice Noodle (Kanom-Jeen) during fermentation by Lactobacillus plantarum A1. (Journal of Applied Sciences   Research ISSN 1819-544X (Special issue 2013))
 • Orawan Oupathumpanont.  2013.   Change of Sensory Characteristic of Fermented Rice Flour and Fermented Rice Noodle (Kanom-Jeen) During fermentation by Lactobacillus plantarum A1. (The 4th Rajamangala University of Technology Internatoinal Conference).
 • Orawan Oupathumpanont.  2014. Process development of Khanom Jak. (The 5th Rajamangala University of Technology Internatoinal Conference).
 • อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์. 2557. การเปรียบเทียบคุณลักษณะทางประสารทสัมผัสของขนมจากที่ผลิตโดยเครื่องต้นแบบและวิธีดั้งเดิม. (การประชุมวิชารระดับชาติทางด้านประสารทสัมผัส ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 • อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์. 2557. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะขบอบแห้ง (Thailand Research Symposium 2014 ภาคโปสเตอร์)
 • อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์, มยุรา วชิรศักดิ์ชัย และ สุนัน ปานสาคร .2560, ผลของเอนไซม์เพคติเนส อุณหภูมิและระยะเวลาในการบ่มต่อคุณภาพไซรัปจากตะขบ. (วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 45(2560) ฉบับที่ 3 หน้าที่ 401-408)
 • อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์,กมลวรรณ สุขสวัสดิ์ และ พิชญอร ไหมสุทธิสกุล .2560, ผลของวิธีการสกัดต่อคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของแป้งเมล็ดเงาะ. (วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 45(2560) ฉบับที่ 3 หน้าที่ 479-486