ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร

กรรมการหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร ชลสาคร

Assistant Professor Dr. Sakorn Chonsakorn

Email: csakorn@hotmail.com

ประวัติการศึกษา


 • Ph.D. Tropical Agriculture มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คศ.ม. (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2542.
 • คศ.บ. (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2533.

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่บทความ/ผลงานวิชาการ


 • Sakorn Chonsakorn. 2012. Efficiency Increase Rate of Standard Pattern Making in Garment Industry by Computer. The “4th  RMUTP International Conference: Textiles and Fashion” will be held in Pullman Bangkok King Power, Bangkok, Thailand from July 3rd to July 4th 
 • Sakorn Chonsakorn. 2012. The Characterization and Properties of Fiber from Nypa Frutican Wurmb. The “4th RMUTP International Conference: Textiles and  Fashion Pullman Bangkok King Power, Bangkok, Thailand.
 • Sakorn Chonsakorn. 2013. Development Of Thai Silk For Seamless Bedding Set Products By 110 Inches Of Loom. The 2nd International Textiles and Costume Congress 2013. Department of Textile Science, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University. 28-29 October 2013, Bangkok, THAILAND
 • สาคร ชลสาคร. 2556. สวยใส จากใยไผ่สปาขัดผิว. ประชาคมวิจัย. สภาวิจัยแห่งชาติ.
 • สาคร ชลสาคร. 2557. Characteristics and Properties of Paper Mulberry Yarns. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2557.
 • Sakorn Chonsakorn. 2015. The Innovation of Thai Silk for Design and Production of Muslim Women Dresses. Report of International Conference “2015 4th International Conference on Manufacture Engineering, Quality and Production System (ICMEQP 2015)” March 14-15, 2015. London: UK.
 • Sakorn Chonsakorn. 2015. Characteristics and Properties of Hand Woven Fabric from Thai Rice Straw for Home Textile Product. Rajamanggala University of Technology Thanyaburi, Thailand.
 •  Sakorn Chonsakorn. 2015. Extraction and Tensile behavior of High Performance Hibiscus Tiliceus Fiber. International Conference on Advanced Material Engineering & Technology 2015 Kaohsiung City, Taiwan 4th – 5th December 2015.
 • Sakorn Chonsakorn. 2015. Effect of Yarn Preparation Methods on Physical Properties of Paper Mulberry Woven Fabrics. Thai Agricultural Research Journal Vol.33 No.1 January – April 2015.
 •  Sakorn Chonsakorn. 2016. Extraction and Tensile behavior of High performance Hibiscus Tiliceus Fiber. Materials Science Forum, (857), 499-502. doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.857.499
 • Sakorn Chonsakorn. 2016. Extraction of High Quality Cellulose from Water Hyacinth Stem. RMUTIC 7th Rajamangala University of Technology International Conference, Rajamangala University   of Technology Krungthep.
 • สาคร ชลสาคร. 2559. ผลกระทบของการแยกเส้นใยด้วยวิธีการทางเชิงกลที่มีต่อสมบัติความแข็งแรงต่อแรงดึงและพื้นผิวของเส้นใยผักตบชวา.การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐ”
 • สาคร ชลสาคร. 2559. การพัฒนาและการทดสอบแนวคิดของผลิตภัณฑ์ผักแผ่นแคลเซียมสูง. การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐ”
 • สาคร ชลสาคร. 2560. Characteristics and Properties of Paper Mulberry Knitted Fabrics. วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 10 (1) ม.ค. – เม.ย. 2560.
 • นคเรศ พุทธรัตน์ สาคร ชลสาคร และสุทัศนีย์ บุญโญภาส. การศึกษาสมบัติผลิตภัณฑ์ผ้าถักโครเชต์จากเส้นด้ายใยกัญชงเสริมเส้นด้ายสเตนเลสต่อการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า. วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560.
 • Sakorn Chonsakorn.2560. Morphology, Structure, and Mechanical Properties of Natural Cellulose Fiber from Green Coconut (Cocos nucifera L.).การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 รหัสบทความ : rmutcon2017-1002-072-1 Page 148-154วันที่ 7-9 ส.ค. 60.
 •  Sakorn Chonsakorn. 2560. Product Design from Mixed Thai Rice Straw Fabric.การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 รหัสบทความ:rmutcon2017-1006-064-1 Page 407-414 7-9 ส.ค.60.
 • วลัยพรรณ สุรวัฒนวิเศษ สาคร ชลสาคร รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์. สมบัติทางกายภาพของเส้นใยสับปะรดและการทดสอบเชิงกลเพื่อประยุกต์ใช้เป็นแผ่นขัดผิว. วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 10  ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2560 หน้าที่ 87 – 104.
 • สาคร ชลสาคร. 2560. กรรมวิธีการผลิตเส้นด้ายจากเส้นใยมะพร้าวอ่อน. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 13367 จดทะเบียน 14 ธ.ค.60.
 • สาคร ชลสาคร. 2561. ผลของอัตราส่วนผสมระหว่างเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้ายต่อสมบัติทางกายภาพของเส้นด้ายปั่นมือ. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 “นวัตกรรม และ เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม” วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรมชั้น 1 และ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หน้าที่ 310 – 318.