ผศ.ดร.เจริญ เจริญชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญ เจริญชัย

Assistant Professor Dr. Charoen Charoenchaipicture1E-mail: c_charoen@yahoo.com

Website for teaching:  http://ajarncharoen.wordpress.com

Website for Thai alcoholic beverage producers: http://surathai.wordpress.com

ประวัติการศึกษา


 •   Doctor of Philosophy (Food Science and Technology ) University of New South Wales,1995
 • Master of Applied Science (Food Engineering) University of New South Wales,1989
 • Bachelor of Science (Product  Development) Kasetsart University, 1986

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย

บทความวิจัย

เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยลงในวารสารทางวิชาการ

ระดับนานาชาติ

 • Charoenchai, C., Fleet, G.H., Henschke, P.A. and Todd, B.E.N. (1997) Screening
 • of non-Saccharomyceswine Yeasts for the presence of extracellular hydrolytic enzymes. Australian Journal ofgrape and Wine Research. 3, 2-8.
 • Charoenchai, C., Fleet, G.H., Henschke, P.A. (1998) Effects of temperature, pH and sugar  concentration on the growth rates and cell densities of wine yeasts. Am.J . Enol. Vitic. 49(3), 283-288.
 • Dansakul,  S., Leelawatcharamas, V., Charoenchai, C and Urairong, H. (2009) Application of Inter SimpleSequence Repeat (ISSR) Marker for Typing of Saccharomycopsis fibuligera Isolated from Loog- pang, Kao-mag and Satho. Kasetsart J. (Nat.Sci.) 43: 339 – 347.
  ระดับชาติ
 • เจริญ เจริญชัย. 2555. การประยุกต์เทคโนโลยีกล้าเชื้อยีสต์สำหรับผู้ผลิตขนมตาล. วารสารคหเศรษฐศาสตร์. 2555.
 • เจริญ เจริญชัย. 2556. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักแผ่นแคลเซียมสูงจากผักพื้นบ้าน. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1/2556 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย. 2556.
 • เจริญ เจริญชัย. 2556. การประยุกต์ใช้กล้าเชื้อบริสุทธิ์ในกระบวนการผลิตข้าวหมากทางการค้า. วารสารคหเศรษฐศาสตร์. 2556
 • ปุญญิศา โยนกรอง เจริญ เจริญชัย และ อภินันท์ วัลภา. การประยุกต์ใช้น้ำมันมะพร้าวทดแทนครีมในผลิตภัณฑ์ไอศกรีม. วารสารคหเศรษฐศาสตร์ ปีที่ 57 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2558.
เผยแพร่ในรูปแบบนำเสนอบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ

ระดับชาติ

 • เจริญ เจริญชัย. 2556.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นห่ออาหารจากซังขนุน. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน”. 2556.
 • เจริญ เจริญชัย. 2556. การพัฒนาคู่มือการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง. การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2556.
 • เจริญ เจริญชัย. 2557. ผลของค่าความเป็นกรด – ด่างต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของเมือกกระเจี๊ยบเขียว. การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 2557.
 • เจริญ เจริญชัย. 2558. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์กลิ่นในถั่วแมคคาเดเนียอบแห้งโดยใช้เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์. The 38th National Graduate Reseach Conference “Graduate Research Towards Globalization”. 2558.
 • ธนิษฐา เที่ยงแท้ เจริญ เจริญชัย สาธิรัตน์ รัตนวงศ์ปาล อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ และ กุลวดี ปาลิดา ตั้งอนุรักษ์. คุณสมบัติด้านโปรไบโอติกของแบคทีเรียที่แยกจากข้าวหมาก. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1  วันที่ 29 กรกฎาคม 2559.
 • เจริญ เจริญชัย. 2559. การพัฒนาและการทดสอบแนวคิดของผลิตภัณฑ์ผักแผ่นแคลเซียมสูง. การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐ”. 2559.