«

»

ก.ย. 19

โครงการนักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์สร้างอาชีพสู่ชุมชน ณ ชุมชนเคหะคลองหก

นักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการนักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์สร้างอาชีพสู่ชุมชน ณ ชุมชนเคหะคลองหก คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มี คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ในภาคการศึกษา 1/2560 ในวันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2560 ภายใต้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จริยธรรมในอาชีพคหกรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ สุทัศนีย์ บุญโญภาส เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและอาจารย์ประจำรายวิชา

 

dsc_0352 dsc_0370 dsc_0377 dsc_0382 dsc_0386 dsc_0387 dsc_0393 dsc_0394 dsc_0396 dsc_0401 dsc_0406 dsc_0409 dsc_0412 dsc_0414 dsc_0416 dsc_0419 dsc_0423 dsc_0425 dsc_0427 dsc_0433 dsc_0436 dsc_0437 dsc_0441 dsc_0442 dsc_0443 dsc_0445 dsc_0447