บทความทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศรีกาญจนา  จตุพัฒน์วโรดม

3.  ดร.สุภา  จุฬคุปต์

4.  ดร.ประดิษฐา  ภาษาประเทศ

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุจิตชญา  จิตรวิมล