บทความทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์

2.  ดร.สุภา  จุฬคุปต์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สาคร ชลสาคร