ยินดีต้อนรับ

เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลของโครงการบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

267380_193896477337057_100001501171333_510537_7341267_n

dsc_0352

โครงการนักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์สร้างอาชีพสู่ชุมชน ณ ชุมชนเคหะคลองหก

นักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการนักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์สร้างอาชีพสู่ชุมชน ณ ชุมชนเคหะคลองหก คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มี คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ในภาคการศึกษา 1/2560 ในวันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2560 ภายใต้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จริยธรรมในอาชีพคหกรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ สุทัศนีย์ บุญโญภาส เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและอาจารย์ประจำรายวิชา  

Read more

dsc_0321

การตรวจประกันคุณภาพภายในหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559

ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร (ปริญญาโท) หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2558) นำโดย ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธาน ผศ.ดร.อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นกรรมการ และ ผศ.ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ

Read more