«

»

ม.ค. 29

โครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางด้านงานวิจัยให้แก่อาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  ระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2560 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

 

dsc_1056 dsc_1054 dsc_1050 dsc_1008 dsc_1001 dsc_0995 dsc_0982 dsc_0981 dsc_0963 dsc_0956 img_5646 img_5631 img_5616 img_5376 img_5360 img_5359 img_5354 dsc_1760 dsc_1751