วิทยานิพนธ์ 2563

  1. กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ
กลุ่มวิชาอาหารและโชนาการ ชื่อวิทยานิพนธ์
1. นายพงศ์สุระ ธัญญเจริญอนุกูล การปรับปรุงสมบัติซินไบโอติกในโยเกิร์ตโดยเยลลี่แก่นตะวัน
2. นางพัชรีภรณ์ ชุบไธสง การปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการของพาสต้าปราศจากกลูเตนอบแห้งเสริมสาหร่ายไก
3. นางสาวณัฐชยา บัวดิลกการพัฒนาแผ่นฟิล์มบริโภคได้ไลโคปีนสูงจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว
4. นางสาวสุธาทิพย์ คงกันการพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรดข้าวสังข์หยดรสมัสมั่น

2. กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ชื่อวิทยานิพนธ์
1. นางสาวศิริกุล แซ่ลิ่ม การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเส้นด้ายจากพอลิแลคติกแอซิดผสมเส้นใยทะลายปาล์มน้ำมัน
2. นายนรเทพ โปธิเป็ง การประยุกต์ใช้สีธรรมชาติจากดินแดงงสำหรับการพิมพ์สกรีนบนผ้าฝ้าย
3. นายธีรธัช อาภรณ์ การเปรียบเทียบกระบวนการลอกกาวไหมอีรี่ด้วยสารละลายด่างและการประยุกต์ใช้งานในผลิตภัณฑ์เส้นด้ายพิเศษ