ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนพล มงคลารัตนาสิทธิ์

Assistant Professor Dr.Rattanaphol Mongkholrattanasit

Email: Rattanaphol.m@rmutp.ac.th

ประวัติการศึกษา


 • Ph.d. (Textile Technology),2554.
 • วท.ม. (ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์),2546.
 • วศ.บ. (วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ),2541.

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่บทความ/ผลงานวิชาการ


 • รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์. 2555. แฟชั่นการแต่งกายของชาวญี่ปุ่น ช่วงปี พ.ศ. 1881 -2455. Colourway. 17 (98) (Jan-Feb 2012):  44 – 48. ISSN: 0859-1849.
 • รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์. 2555. นวัตกรรมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอในประเทศญี่ปุ่น. Colourway. 18 (100) (May-Jun 2012): 22-24. ISSN: 0859-1849.
 • Rattanaphol Mongkholrattanasit. 2012. Characteristics  And Properties Of Hibiscus Yarn. The “ 4th RMUTP International Conference: Textiles and  Fashion Pullman Bangkok King Power, Bangkok, Thailand.
 • Rattanaphol Mongkholrattanasit. 2012. Application Of Aromatherapy On Cotton Fabric By Microcapsules. The “ 4th RMUTP International Conference: Textiles and  Fashion Pullman Bangkok King Power, Bangkok, Thailand.
 • Rattanaphol Mongkholrattanasit. 2012. The Characterization and Properties of Fiber from Nypa Frutican Wurmb. The “4th RMUTP International Conference: Textiles and  Fashion Pullman Bangkok King Power, Bangkok, Thailand.
 • รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์. 2556. วัสดุสิ่งทอสำหรับการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ตอนที่ 1). Colourway. 18 (104) (Jan-Feb 2013): 23-26. ISSN:  0859-1849.
 • รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์. 2556. วัสดุสิ่งทอสำหรับการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ตอนที่ 2: ผ้าไหมป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า).Colourway. 18 (105) (Mar-Apr 2013): 19-21.
 • รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์. 2556. Dyeing studies with eucalyptus, quercetin, rutin and tannin: a research on effect of ferrous sulfate mordant.Journal of Textile. (2013):1-7. ISSN: 2314-6044 (electronic).
 • รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์. 2556. Ecofriendly dyeing and UV protection properties of wool fabric using natural dye from eucalyptus. Research Journal of Textile and Apparel. 17 (3) (2013): 29 – 37. ISSN: 1560-6074.
 • รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์. 2556. Anevaluation of UV protection imparted by wool fabric dyed with natural dye from eucalyptus leaf.Accepted for publishing in Chiang Mai Journal of Science.
 • รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์. 2556. ประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียของไมโครเอนแคปซูเลชั้นจากน้ำมันหอมระเหยสมุนไพร. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน”
 • รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์. 2556. การพัฒนาผ้าไหมพุมเรียงเพื่อเสื้อผ้าสตรีมุสลิม. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน”
 • รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์. 2556. เทคโนโลยีการตกแต่งสำเร็จสะท้อนน้ำของผ้าฝ้ายทอมือเพื่อผลิตชุดเชฟ. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน”
 • รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์. 2556. การพัฒนาชุดเครื่องนอนเด็กจากผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติเพื่อยับยั้งแบคทีเรีย. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน”
 • รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์. 2557. นวัตกรรมสิ่งทอเพื่อสุขภาพ. Colourway. 19(110) (January-February 2014): 19-21.
 • รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์. 2557. ความสมดุล ความสบาย และการออกแบบสำหรับชุดชั้นในสมัยใหม่. Colourway. 19 (111) (March-April 2014): 26-28.
 • Rattanaphol Mongkholrattanasit. 2015. The Innovation of Thai Silk for Design and Production of Muslim Women Dresses. Report of International Conference “2015 4th International Conference on Manufacture Engineering, Quality and Production System (ICMEQP 2015)” March 14-15, 2015. London: UK.
 • รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์. 2558. สมบัติกายภาพของผ้าฝ้ายผสมสแปนเด็กส์ตกแต่งด้วยไมโครแคปซูลกลิ่นน้ำมันหอมระเหย. การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6  วันที่ 26 มิ.ย.  2558 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
 • รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์. 2558. สมบัติผ้าถักที่ตกแต่งสำเร็จด้วยคอลลาเจน.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ICMSIT 2015) วันที่ 12 มิถุนายน 2558.
 • รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์. 2558. การพัฒนาแบบตัดขนาดตัวมาตรฐานสำหรับเครื่องแบบสนามทหารบก. 2015 GRAD. RESEARCH CONFERENCE @ DPU วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2558.
 • Rattanaphol Mongkholrattanasit. 2015. Characteristics and Properties of Hand Woven Fabric from Thai Rice Straw for Home Textile Product.Rajamanggala University of Technology Thanyaburi, Thailand .
 • Rattanaphol Mongkholrattanasit. 2015. Extraction and Tensile behavior of High Performance Hibiscus Tiliceus Fiber. International Conference on Advanced Material Engineering & Technology 2015 Kaohsiung City, Taiwan 4th – 5th December 2015.
 • Rattanaphol Mongkholrattanasit. 2016. Extraction and Tensile behavior of High performance Hibiscus Tiliceus Fiber. Materials Science Forum, (857), 499-502. doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.857.499.
 • Rattanaphol Mongkholrattanasit. 2016. Extraction of High Quality Cellulose from Water Hyacinth Stem. RMUTIC 7th Rajamangala University of Technology International Conference, Rajamangala University of Technology Krungthep.
 • รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์. 2559. ผลกระทบของการแยกเส้นใยด้วยวิธีการทางเชิงกลที่มีต่อสมบัติความแข็งแรงต่อแรงดึงและพื้นผิวของเส้นใยผักตบชวา.การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐ”
 • รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์. 2560. สมบัติทางกายภาพของเส้นใยสับปะรดและการทดสอบเชิงกลเพื่อประยุกต์ใช้เป็นแผ่นขัดผิว. วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน   – ธันวาคม 2560     หน้า     87 – 104.
 • รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์. 2560. กรรมวิธีการผลิตเส้นด้ายจากเส้นใยมะพร้าวอ่อน. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 13367 จดทะเบียน 14 ธ.ค.60