วิทยานิพนธ์ 2562

กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ ชื่อวิทยานิพนธ์
1. นางวัลยา บุญหนุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังปราศจากกลูเตนจากแป้งเมล็ดบัวและแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่
2. นางสาวหฤทัย นามมัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเสริมถั่วแดงเพาะงอก
3. นางสาววีรยา ศรีอิทธิยาเวทย์ การปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการของเนื้อเทียม โดยเสริมแป้งถั่วขาว และแป้งแก่นตะวัน
4. นางภาชณุมาศ ทองคำ ผลของอุณหภูมิต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในไข่ผาแห้งและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ชื่อวิทยานิพนธ์
1. นางสาวโสภาพรรณ ซอหะซัน การพัฒนาสารกั้นสีธรรมชาติจากแป้งเมล็ดขนุนสำหรับผ้าบาติก
2. นางสาวศิรินภรณ์ พึ่งฮั้ว ผลของการซักล้างต่อการเปลี่ยนแปลงของสีและขนาดผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าถัก
โครงสร้างปีเก้ กรณีศึกษาตราสินค้าเพลย์บอย
3. นายกษิดิส รัตนภรณ์ การปรับปรุงสมบัติของเส้นใยมะพร้าวอ่อนด้วยเอนไซม์เซลลูเลสเพื่อการผลิตเส้นด้าย
กลุ่มวิชางานประดิษฐ์ ชื่อวิทยานิพนธ์
1. นายชานนท์ แสงโสด การพัฒนาตอกไม้ไผ่ย้อมสีธรรมชาติจากกากกาแฟสำหรับผลิตภัณฑ์งานจักสาน
2. นางสาวกษมา ถิ่นกาญจน์ การพัฒนาดินปั้นกากมะพร้าวสาหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์
3. นางสาวอรอนงค์ ใจคำ การพัฒนาใบตองแห้งเคลือบฟิล์มลามิเนตสาหรับผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือสตรี
4. นางสาววรรณภา อาบสุวรรณ การพัฒนากระดาษฟางข้าวเคลือบฟิล์มลามิเนตสำหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์
5. นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยคาม การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระถางย่อยสลายทางชีวภาพจากกาบต้นไผ่
6. นายกฤษณะ โพธิเวส การพัฒนากระดาษรีไซเคิลเพื่อผลิตเชือกสำหรับงานประดิษฐ์