วิทยานิพนธ์ 2556

วิทยานิพนธ์คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิตที่สำเร็จในปีการศึกษา 2556

ชื่อนักศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์
อัจริยา  ม่วงพานิล การผลิตเส้นด้ายก้านโหม่งจาก
ญาธิปกร  ธีระภัทรพลชัย ผลของค่าความเป็นกรด-ด่างและการเก็บรักษาในซองแผ่นอลูมิเนียมต่อคุณสมบัติของเมือกกระเจี๊ยบเขียว
วารี  กาลศิริศิลป์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากเชือกกล้วยมัดย้อม
เหมวรรณ  มีเชาว์ การพัฒนาเครื่องประดับจากเถาย่างนาง