อ.ดร. สุภา จุฬคุปต์

Dr. Supa Chulacupt

สุภา

Email : koy147@yahoo.com

การศึกษา

  • คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์ทั่วไป – คหกรรมศาสตร์ศึกษา) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา, 2529
  • ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535
  • Ph.D. (Education) Calcutta University, India , 2547

ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ/ผลงานวิชาการ

  • สุภา จุฬคุปต์ “การพัฒนาการผลิตกระดาษเชิงหัตถกรรมจากใยมะพร้าว” (รายงานผลการวิจัย) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2552.
  • สุภา จุฬคุปต์, ภูรินทร์ อัครกุลธรและวินัย ตาระเวช “การพัฒนาดอกบัวสดอบแห้ง” (รายงานผลการวิจัย)ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี, 2552.
  • ไศลเพชร ศรีสุวรรณและ สุภา จุฬคุปต์ “การพัฒนาน้ำปรุงจากไม้หอมไทย” (รายงานผลการวิจัย)ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี, 2551.
  • สุภา จุฬคุปต์ “การควบคุมคุณภาพงานประดิษฐ์” โครงการตำรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี, ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ISBN. 978-97462-405-2.