ดร.สุภา จุฬคุปต์

กรรมการหลักสูตร

 ดร.สุภา จุฬคุปต์

Dr. Supa Chulacupt

Email : koy147@yahoo.com

ประวัติการศึกษา


 • คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์ทั่วไป – คหกรรมศาสตร์ศึกษา) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา, 2529
 • ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535
 • Ph.D. (Education) Calcutta University, India , 2547

ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ/ผลงานวิชาการ


 • สุภา จุฬคุปต์ “การพัฒนาการผลิตกระดาษเชิงหัตถกรรมจากใยมะพร้าว” (รายงานผลการวิจัย) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2552.
 • สุภา จุฬคุปต์, ภูรินทร์ อัครกุลธรและวินัย ตาระเวช “การพัฒนาดอกบัวสดอบแห้ง” (รายงานผลการวิจัย)ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี, 2552.
 • ไศลเพชร ศรีสุวรรณและ สุภา จุฬคุปต์ “การพัฒนาน้ำปรุงจากไม้หอมไทย” (รายงานผลการวิจัย)ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี, 2551.
 • สุภา จุฬคุปต์ “การควบคุมคุณภาพงานประดิษฐ์” โครงการตำรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี, ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ISBN. 978-97462-405-2.
 • Supa Chulacupt. 2012. Antibacterial Activity by Kaempferia Parviflora Microencapsulation and Applications For Textile industry.  The “ 4th RMUTP International Conference: Textiles and  Fashion Pullman Bangkok King Power, Bangkok, Thailand. 2012
 • Supa Chulacupt. 2012. Evaluation of Physical properties of Twll weave Morhom fabeic. The “ 4th RMUTP International Conference: Textiles and  Fashion Pullman Bangkok King Power, Bangkok, Thailand. 2012.
 • Supa Chulacupt. 2012. Application Of Aromatherapy On Cotton Fabric By Microcapsules. The “ 4th RMUTP International Conference: Textiles and  Fashion Pullman Bangkok King Power,  Bangkok, Thailand. 2012
 • Supa Chulacupt. 2012. An Analysis of Factors  Affecting the Knitwear Ironing: A Case Study of Hi-Progress Knitting Co.,Ltd. The “ 4th RMUTP International Conference: Textiles and  Fashion Pullman Bangkok King Power,  Bangkok, Thailand. 2012.
 • Supa Chulacupt. 2012. The Development of Women’s Pattern Making by the Anatomy Principle. The “4th RMUTP International Conference: Textiles and  Fashion Pullman Bangkok King Power,  Bangkok, Thailand. 2012.
 • สุภา จุฬคุปต์. 2556. การพัฒนากระเป๋าสตรีเศษผ้าเดนิมที่เหลือจากการตัดในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” 2556.
 • สุภา จุฬคุปต์. 2556. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากเชือกกล้วยมัดย้อม.การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2556 การวิจัยและพัฒนา : จากท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน. 2556.
 • กนกวรรณ กันทะกัน สุภา จุฬคุปต์ และ สุทัศนีย์ บุญโญภาส. การพัฒนาดินปั้นเถ้าแกลบสำหรับงานประดิษฐ์. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 25-26 มิ.ย. 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • สุวัฒน์ สิงห์เทพ สุภา จุฬคุปต์ และ สุทัศนีย์ บุญโญภาส. การพัฒนาเชือกผักบุ้งสำหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 25-26 มิ.ย. 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • สุภา จุฬคุปต์. 2558. การพัฒนากระดาษใบบัวอัดแห้งสำหรับใช้ในงานประดิษฐ์.การประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12.2558.
 • อตินุช บุญงาม สุทัศนีย์ บุญโญภาส สุภา จุฬคุปต์. การพัฒนากระเป๋าคอมพิวเตอร์พกพาจากผ้ายกเมืองนครตกแต่งสำเร็จสะท้อนน้ำ. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1  วันที่ 29 กรกฎาคม 2559.
 • สุภิญญา ธาราดล สุภา จุฬคุปต์ สุทัศนีย์ บุญโญภาส. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซังข้าวโพดอัดขึ้นรูปเพื่องานประดิษฐ์. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6 2559.
 • ทศพร โพธิ์เนียม สุภา จุฬคุปต์ สุทัศนีย์ บุญโญภาส. การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากต้นธูปฤาษีและการประยุกต์ใช้สำหรับงานประดิษฐ์. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6 2559.
 • พรชัย บุญญิกา สุภา จุฬคุปต์ สุทัศนีย์ บุญโญภาส. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการต้มเยื่อจาก  เปลือกโสนหางไก่สำหรบการผลิตกระดาษ. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6 2559.
 • เหมวรรณ มีเชาว์ สุภา จุฬคุปต์  สุทัศนีย์ บุญโญภาส. การพัฒนาเครื่องประดับจากเถาย่านาง. วารสารคหเศรษฐศาสตร์ ปีที่ 59 ฉบับที่ 2 พ.ค. – ส.ค. 2559.
 • สุภา จุฬคุปต์. 2561. ผลของสารปรับนุ่มประจุบวกต่อคุณภาพของกาบหมากสำหรับงานจักสาน.การประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร วันที่ 5 พฤษภาคม 2561.
 • สุภา จุฬคุปต์. 2561. ผลิตภัณฑ์สบู่สครับรังไหม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2” ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วันที่ 25 พฤษภาคม 2561.