มคอ. 5/6

ภาคการศึกษาที่ 1/2561

 1. 06-810-602 วิชาเทคโนโลยีในงานคหกรรมศาสตร์ (Technology in Home Economics)
 2. 06-810-603 วิชาเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (Management Technology in Home Economics Business)
 3. 06-810-606 วิชาจริยธรรมในอาชีพคหกรรมศาสตร์ (Ethics in Home Economics Profession)
 4. 06-812-701 วิชาแนวคิดด้านผลิตภัณฑ์อาหารและโภชนาการ (Trend of Food and Nutrition Products) 
 5. 06-812-702 วิชาเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร (Production Technology in Food Industry)
 6. 06-813-702 วิชาการบริหารจัดการนวัตกรรมงานประดิษฐ์ (Management of Innovations in Crafts)
 7. 06-813-703 วิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน (Innovations for the Community)

ภาคการศึกษาที่ 2/2561

 1. 06-810-601 วิชาวิทยาการครอบครัวและผู้บริโภค (Family and Consumer Sciences)
 2. 06-810-604 วิชาสถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ (Statistics and Research in Home)
 3. 06-810-605 วิชาสัมมนา (Seminar)
 4. 06-812-706 วิชาทัศนมิติในงานอาหารและโภชนาการ (Perspective in Food and Nutrition)
 5. 06-813-709 วิชาทัศนมิติในงานประดิษฐ์ (Perspective in Creative Crafts)