«

»

ส.ค. 19

การตรวจประกันคุณภาพภายในหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559

ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร (ปริญญาโท) หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2558) นำโดย ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธาน ผศ.ดร.อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นกรรมการ และ ผศ.ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ dsc_0321 dsc_0320 dsc_0319 dsc_0318 dsc_0317 dsc_0316 dsc_0315 dsc_0314 dsc_0313 dsc_0311 dsc_0310 dsc_0309 dsc_0308 dsc_0307 dsc_0305 dsc_0304 dsc_0303 dsc_0302 dsc_0301 dsc_0300 dsc_0299 dsc_0298 dsc_0297 dsc_0296 dsc_0295 dsc_0294 dsc_0293 dsc_0292 dsc_0291 dsc_0290 dsc_0289 dsc_0288 dsc_0287 dsc_0286 dsc_0285 dsc_0284 dsc_0283 dsc_0282 dsc_0281 dsc_0280 dsc_0279 dsc_0278 dsc_0277 dsc_0276 dsc_0275 dsc_0274 dsc_0273 dsc_0272