วิทยานิพนธ์ 2559

วิทยานิพนธ์คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิตที่สำเร็จในปีการศึกษา 2559

รังสรรค์ จรอนันต์ การย้อมผ้าไหมด้วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกกล้วยน้ำว้าดิบ
ณรัช พรนิธิบุญ ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการเย็บพันริมผ้าถักและการเกิดตำหนิจากรูเข็ม
ณัฐพงษ์ ปัญญาธิคุณ การพัฒนาชุดชั้นในสตรีโดยการตกแต่งสำเร็จด้วยคอลลาเจน
นคเรศ พุทธรัตน์ การศึกษาสมบัติผลิตภัณฑ์ผ้าถักโครเชต์จากเส้นด้ายใยกัญชงเสริมเส้นด้ายสเตนเลส ต่อการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
พรชัย บุญญิกา การตกแต่งสะท้อนน้ำกระดาษจากเปลือกสนหางไก่สำหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์
สุภิญญา ธาราดล การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซังข้าวโพดอัดขึ้นรูปเพื่องานประดิษฐ์
กมลวรรณ สุขสวัสดิ์ ผลของวิธีการสกัดไขมันต่อสมบัติทางเคมีและกายภาพของไขมันและแป้งจากเมล็ดเงาะ
มยุรา วชิรศักดิ์ชัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลจากผลตะขบเพื่อเพิ่มพูลมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
ทศพร โพธิ์เนียม การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากต้นธูปฤาษีและการประยุกต์ใช้สำหรับงานประดิษฐ์
วรรณวิภา โคกครุฑ การพัฒนาผงหุงข้าวสำเร็จรูปเพื่อปรับปรุงคุณภาพข้าวเสาไห้