ผศ.อุจิตชญา จิตรวิมล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุจิตชญา จิตรวิมล

Asst. Prof. Ujitchaya Chitravimol

Email : ujit115@hotmail.com

ประวัติการศึกษา


  • คศ.ม. (อาหารและโภชนาการ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2538
  • คศ.ม. (อาหารและโภชนาการ)  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2533

    งานวิจัย


  • ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารท้องถิ่นของแม่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี, 2538

    ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ/ผลงานวิชาการ


  • อุจิตชญา จิตรวิมล. 2558. การพัฒนาเต้าหู้แข็งจากเมล็ดฟักทอง. Thailand Research Symposium 2015.
  • Ujitchaya Chitravimol. 2016. Physical, Chemical, and Sensory Properties of Glass Noodle Supplemented with Jerusalem Artichoke Flour. International Journal of Home Economics, Volume9 Issue 2 (2016).
  • อุจิตชญา จิตรวิมล. 2559. การพัฒนาและการทดสอบแนวคิดของผลิตภัณฑ์ผักแผ่นแคลเซียมสูง. การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐ” 2559.