«

ก.ค. 14

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

คณะกรรมการประเมินฯ นำโดย ดร.ศรันยา เผือกผ่อง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน

รศ.ดร.สุดสาย ตรีวานิช ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นกรรมการ

และ ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการและเลขานุการ

ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์