«

»

ม.ค. 14

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายนอกสำหรับอาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายนอกสำหรับอาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ถูกต้อง ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2563 ณ เรนเดียร์ พาร์ค รีสอร์ท จังหวัดนครนายก