«

»

ส.ค. 23

งาน RT 4-6 กรกฎาคม 2562

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานภายใต้หัวข้อ “คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สร้างนักคิด ผลิตนวัตกรรมเป็นกำลังพัฒนาชาติ” ภายใต้โครงการ”นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT’62 ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี