«

»

ม.ค. 14

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
(รอบที่ 1) ตั้งแต่บัดนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2563
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.grad.rmutt.ac.th/?p=5232

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร. 02-5493188 หรือ Facebook : Master of Home Economics Technology,RMUTT

 

วิธีการรับสมัคร

     ขั้นตอนการรับสมัครผ่านเว็บไซต์

  1. ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th

  2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์
3.1 ระดับปริญญาโท จัดส่งใบแสดงผลการศึกษาในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาด A4 ขนาดไฟล์ 10 MB ในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง ก่อนการบันทึกยืนยันการสมัคร และพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน

3.2 นำใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงินไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ – วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563

3.3 ต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กับคณะ หลังจากสมัครผ่านเว็บไซต์แล้ว ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศของแต่ละคณะ

วิธีชำระเงิน

 ชำระเงินตั้งแต่บัดนี้ – วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563

1. นำใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน ไปชำระเงินค่าสมัครสอบที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หากผู้ชำระเงินไม่ใช่ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครแทนผู้สมัคร การชำระเงินค่าสมัครต้องเป็นชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัครเท่านั้น

ปริญญาเอกชำระเงินค่าสมัคร 1,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)

ปริญญาโทชำระเงินค่าสมัคร  500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)

2. ให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน ที่ชำระเงินค่าสมัครสอบเก็บไว้เป็นหลักฐาน

3. ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัครที่เว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ภายหลังจากวันที่ชำระเงินค่าสมัครไปแล้ว 3 วัน

4. ค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ทุกกรณี

” ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง”
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  สถานที่สอบ  และประกาศผลสอบ

1. เว็บไซต์  www.grad.rmutt.ac.th

2. ณ  สำนักบัณฑิตศึกษา  ชั้น  4   อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

3. Facebook   https://www.facebook.com/ogsrmutt/

นักศึกษาไทยคลิ๊กที่ปุ่มสีแดงเพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัคร

http://203.158.253.172/grad/index.php

 

กำหนดการรับสมัคร

กิจกรรม

วัน-เวลา

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันเสาร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563
สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
บันทึกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม – วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563
รายงานตัว ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563
ตามกําหนดการของคณะ (แจ้งให้ทราบในวันประกาศ
ผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย)
เปิดภาคเรียน                  (สำหรับภาคปกติ)                                      (สำหรับภาคพิเศษ) วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563
วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563

การสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ระดับปริญญาโท

โครงการปริญญาโท
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 02-5493188
www.master.het.rmutt.ac.th/
www.facebook.com/mhet.rmutt
02-5772358