«

»

ก.พ. 25

โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับบัณฑิตศึกษา เรื่องเทคนิคการเขียนบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านการเขียนบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเขียนบทคัดย่อให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรมแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช จังหวัดจันทบุรี