Admin

Author's details

Name: admin
Date registered: 26/06/2013

Latest posts

  1. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 — 04/11/2017
  2. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต — 30/09/2017
  3. โครงการนักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์สร้างอาชีพสู่ชุมชน ณ ชุมชนเคหะคลองหก — 19/09/2017
  4. การตรวจประกันคุณภาพภายในหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559 — 19/08/2017
  5. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ — 06/08/2017

Author's posts listings

Nov 04

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

banner-regis-1-61-251025602-801x480

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 เมษายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร. 025493162 การรับสมัคร      ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์ ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จากเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์ ระดับปริญญาโท จัดส่งใบแสดงผลการศึกษาในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาด A4 ขนาดไฟล์ 10 MB ในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง ก่อนการบันทึกยืนยันการสมัคร และพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงิน นำใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงินไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 …

Continue reading »

Sep 30

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

01

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ได้รับรางวัล Spacial Award และรางวัล Honorable Mention ในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Glass Noodle Supplemented with Jerusalem Artichoke Flour ภายในงาน “13th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2017) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน  

Sep 19

โครงการนักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์สร้างอาชีพสู่ชุมชน ณ ชุมชนเคหะคลองหก

dsc_0352

นักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการนักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์สร้างอาชีพสู่ชุมชน ณ ชุมชนเคหะคลองหก คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มี คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ในภาคการศึกษา 1/2560 ในวันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2560 ภายใต้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จริยธรรมในอาชีพคหกรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ สุทัศนีย์ บุญโญภาส เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและอาจารย์ประจำรายวิชา  

Aug 19

การตรวจประกันคุณภาพภายในหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559

dsc_0321

ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร (ปริญญาโท) หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2558) นำโดย ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธาน ผศ.ดร.อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นกรรมการ และ ผศ.ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ

Aug 06

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์

dsc_0271

นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ วัดหว่านบุญ จังหวัดปทุมธานี

May 29

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

18664667_1710485922314314_2596239190327442322_n

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

May 28

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

dsc_0406

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

May 03

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2560

dsc_0011

ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

Jan 29

โครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

dsc_1651

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางด้านงานวิจัยให้แก่อาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  ระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2560 ณ จังหวัดกาญจนบุรี  

Oct 22

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

14610890_1024512794326825_5080947999225759790_n

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรในชื่อผลงาน กรรมวิธีการผลิตผักแผ่นที่มีแคลเซียมสูง เลขที่คำขอ 1603000089 ออกให้ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2559

Older posts «