Tag Archive: อรวัลภ์

Oct 22

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

14610890_1024512794326825_5080947999225759790_n

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรในชื่อผลงาน กรรมวิธีการผลิตผักแผ่นที่มีแคลเซียมสูง เลขที่คำขอ 1603000089 ออกให้ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2559