Tag Archive: ปริญญาโท

Aug 19

การตรวจประกันคุณภาพภายในหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559

dsc_0321

ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร (ปริญญาโท) หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2558) นำโดย ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธาน ผศ.ดร.อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นกรรมการ และ ผศ.ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ

May 03

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2560

dsc_0011

ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

Sep 10

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

DSC_0151

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559  หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยมีคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญา ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ดร.พิมพิกา  ทองรมย์  กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุมทอง  ไตรรัตน์   กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)  

Feb 16

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

2

  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559 ด้วยในปีการศึกาา 2559 สำนักบัณฑิตศึกษาได้มีกำหนดการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ กิจกรรม ระยะเวลา รับสมัครผ่านเว็บไซต์ 15 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2559 ชำระเงินค่าสมัครสอบ 15 กุมภาพันธ์ – 1 มิถุนายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่  9   มิถุนายน 2559 สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) วันที่  2   กรกฎาคม 2559 ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่  8   กรกฎาคม 2559 รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่  23  กรกฎาคม 2559 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามกำหนดการของคณะ (แจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย) เปิดภาคเรียน       (สำหรับภาคปกติ)     …

Continue reading »

Feb 15

โครงการคหกรรมศาสตร์ นวัตศิลป์ ในแผ่นดินแม่

IMG_4817

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ได้ร่วมสาธิตงานด้านคหกรรมศาสตร์ และจัดนิทรรศการโชว์ผลงานวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

Aug 20

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

IMG_2747

ตัวแทนนักศึกษาปริญญาโท เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประำปีการศึกษา 2558

Aug 15

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปี 2558

IMG_2570

ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิตได้กราบนิมนต์พระราชธรรมนิเทศ (เจ้าคุณพยอม กลฺยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว มารับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้งจากคณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มาร่วมงาน ทั้งยังได้บรรยายธรรมและรับบริจาคขยะรีไซเคิล เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป