Tag Archive: นักศึกษาใหม่

May 29

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

18664667_1710485922314314_2596239190327442322_n

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Sep 10

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559

DSC_0811

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม และให้นักศึกษามีแนวทางในการศึกษาอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ

Aug 15

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปี 2558

IMG_2570

ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิตได้กราบนิมนต์พระราชธรรมนิเทศ (เจ้าคุณพยอม กลฺยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว มารับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้งจากคณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มาร่วมงาน ทั้งยังได้บรรยายธรรมและรับบริจาคขยะรีไซเคิล เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

Aug 11

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2558

ป้าย1

โครงการปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2558 ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระราชธรรมนิเทศ (เจ้าคุณพยอม กฺลยาโณ) ร่วมถวายผ้าป่าขยะรีไซต์เคิลให้แก่วัดสวนแก้ว และกิจกรรมต่างๆ อื่นมากมาย ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป