Tag Archive: นักศึกษาปริญญาโท

พ.ย. 24

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาส …

Continue reading »

ก.พ. 26

โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

  หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคห …

Continue reading »

พ.ย. 04

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาส …

Continue reading »

ก.ย. 19

โครงการนักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์สร้างอาชีพสู่ชุมชน ณ ชุมชนเคหะคลองหก

นักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิ …

Continue reading »

พ.ค. 28

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาส …

Continue reading »

ม.ค. 29

โครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศา …

Continue reading »

ก.ย. 10

การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา …

Continue reading »

มิ.ย. 08

โครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรคหกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศ …

Continue reading »

ธ.ค. 08

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558 นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ …

Continue reading »

ต.ค. 27

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์

นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรคหกรรามศาสตรมหาบัณ …

Continue reading »