Tag Archive: นักศึกษาปริญญาโท

Feb 26

โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

84

  หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเขียนบทความหรือการตีพิมพ์ และคุณภาพทางด้านงานวิจัยให้แก่อาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดนครนายก

Nov 04

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

banner-regis-1-61-251025602-801x480

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 เมษายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร. 025493162 การรับสมัคร      ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์ ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จากเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์ ระดับปริญญาโท จัดส่งใบแสดงผลการศึกษาในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาด A4 ขนาดไฟล์ 10 MB ในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง ก่อนการบันทึกยืนยันการสมัคร และพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงิน นำใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงินไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 …

Continue reading »

Sep 19

โครงการนักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์สร้างอาชีพสู่ชุมชน ณ ชุมชนเคหะคลองหก

dsc_0352

นักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการนักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์สร้างอาชีพสู่ชุมชน ณ ชุมชนเคหะคลองหก คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มี คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ในภาคการศึกษา 1/2560 ในวันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2560 ภายใต้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จริยธรรมในอาชีพคหกรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ สุทัศนีย์ บุญโญภาส เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและอาจารย์ประจำรายวิชา  

May 28

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

dsc_0406

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Jan 29

โครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

dsc_1651

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางด้านงานวิจัยให้แก่อาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  ระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2560 ณ จังหวัดกาญจนบุรี  

Sep 10

การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

1472907738698

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ชั้นปีที่ 2 จำนวน 4 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2559 ภายใตการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา นวัตกรรมในงานสิ่งทอ  

Jun 08

โครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรคหกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความเป็นนานาชาติของอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท ซึ่งได้ดำเนินการจัดโครงการเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเชิญ Professor Ian Padgett, Coordinator for Fashion Istanbul Bilgi University มาบรรยายในหัวข้อ Academic Presentation Techniques  

Dec 08

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

IMG_3836

ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558 นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 5 ได้ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงวิชาการขึ้น โดยมีการจัดแสดงผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ให้นักศึหษาและผู้สนใจได้เข้ามารับชม

Oct 27

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์

2510255_114

นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรคหกรรามศาสตรมหาบัณฑิต ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี