Tag Archive: คุณธรรม คหกรรมศาสตร์ นักศึกษาปริญญาโท

Aug 06

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์

dsc_0271

นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ วัดหว่านบุญ จังหวัดปทุมธานี