ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุจิตชญา จิตรวิมล

Asst. Prof. Ujitchaya Chitravimol

อุจิตชญา

Email : ujit115@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

  • คศ.ม. (อาหารและโภชนาการ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2538
  • คศ.ม. (อาหารและโภชนาการ)  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2533

งานวิจัย

  • ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารท้องถิ่นของแม่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี, 2538