ดร. ปพนพัชร์ ภัทรฐิติวัสส์

Dr. Paponpat Pattarathitiwat

Email : casava_fs@hotmail.com

การศึกษา

  • ปี 2561 ปริญญาเอก, วท.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปี 2550 ปริญญาโท,วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปี 2546 ปริญญาตรี, วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ

 

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

งานวิจัย

บทความวิจัย

  • เผยแพร่ในรูปแบบนำเสนอบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ

ระดับชาติ

ปพนพัชร์ ภัทรฐิติวัสส์ และพิไลรัก อินธิปัญญา. (2559). สูตรสารละลายที่เหมาะสมต่อการแช่อิ่มอบแห้งแครอท. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 “เกษตรไทยก้าวไกลสู่ความยั่งยืน.”  22 มกราคม 2559, (น. 22-31). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.

ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม

  • Reviewer วารสาร Malaysian Journal of Medical Sciences.

ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

  • ที่ปรึกษาระบบประกันคุณภาพความปลอดภัยอาหาร (GMP, HACCP) และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัท T.P. Food Canning จังหวัดเชียงใหม่