อ.ดร.ประดิษฐา ภาษาประเทศ

Dr. Praditha Parsapratet

ประดิษฐา

Email : parsapratet.praditha236@gmail.com

การศึกษา

  • คศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) เหรียญทอง (คหกรรมศาสตรศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไป คณะคหกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   กรุงเทพมหานคร 2531
  • คศ.ม. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก ) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์   คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   กรุงเทพมหานคร 2536
  • กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรินครินทรวิโรฒ  กรุงเทพมหานคร 2554

ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ/ผลงานวิชาการ

  • งานวิจัยความคาดหวังของวัยรุ่นหญิงเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการดำเนินกิจกรรมสังคม ปี พ.ศ. 2536
  • งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ การประดิษฐ์ตุ๊กตาเลียนแบบทารก ปี พ.ศ. 2546  และจดทะเบียนอนุสัญญาสิทธิ์บัตร เลขที่ 2603  ปี พ.ศ. 2549  กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อใช้ประกอบการฝึกปฏิบัติในการเรียนการสอนการบริบาลทารก  และใช้ในการฝึกปฏิบัติการของศูนย์อบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ตลอดจนสถานพยาบาล และสถานดูแลเด็กทารกต่างๆ นำไปใช้ในการสาธิตการบริบาลทารก
  • งานวิจัยการพัฒนารูปแบบฝึกอบรม ASAP เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมสันติของครูปฐมวัย ปี พ.ศ. 2554
  • งานวิจัย  การพัฒนารูปแบบฝึกอบรม MAAM เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรม
  • การดูแลเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย