กรรมการหลักสูตร

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์
Asst. Prof. Dr. Orawan Oupathampanont

ปร.ด. (การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 ดร.ปพนพัชร์ ภัทรฐิติวัสส์
Dr. Paponpat Pattarathitiwat

วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.

ดร.ประดิษฐา  ภาษาประเทศ

Dr. Praditha Parsapratet

กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

.

ดร. สุภา จุฬคุปต์
Dr. Supa Chulacupt

Ph.D. (Education)
Calcutta University

.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุจิตชญา  จิตรวิมล
Asst. Prof. Ujitchaya  Chitravimol

คศ.ม. (อาหารแะโภชนาการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์