ดร.เชวง ซ้อนบุญ

Dr. Chaweng Sonboon

%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%87

Email : chawengsb@gmail.com

ประวัติการศึกษา

 • กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2542
 • กศ.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2546
 • กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2554

  ผลงานวิจัย

 • เชวง ซ้อนบุญ พัฒนา ชัตพงศ์ ชูศรี วงศ์รัตนะ องอาจ นัยพัฒน์. (2554). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ MATH-3C เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย.ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย).กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
 • เชวงศักดิ์ ซ้อนบุญ. (2546). บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่องความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมคิด-จับคู่-เล่าสู่กันฟัง. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (คณิตศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

  ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ/ผลงานวิชาการ

 • เชวง ซ้อนบุญ. 2557. สมรรถนะวิชาชีพครูของนิสิตปฏิบัติการสอนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 25(1), 104-113.
 • เชวง ซ้อนบุญ. 2558. การพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานของเด็กปฐมวัยโดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ MATH-3C โรงเรียนนาว้าประชาสรรค์มุกดาหาร. การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11             (หน้า 25-26). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
 • เชวง ซ้อนบุญ. 2558. ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงการที่มีต่อทักษะการคิดพื้นฐานของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 2 “อีสานธีรวิทยาคาร” จังหวัดบุรีรัมย์. การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 (หน้า 27-28). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
 • เชวง ซ้อนบุญ. 2558. การจัดกิจกรรมแบบปฏิบัติการทดลองที่มีผลต่อทักษะการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 2 “อีสานธีรวิทยาคาร” จังหวัดบุรีรัมย์. การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 (หน้า 29-30). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
 • เชวง ซ้อนบุญ. 2559. การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร พ.ศ.2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม. 12 (2). 119-133.