ดร.ประดิษฐา ภาษาประเทศ

Dr. Praditha Parsapratet

ประดิษฐา

Email : parsapratet.praditha236@gmail.com

ประวัติการศึกษา

 • คศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) เหรียญทอง (คหกรรมศาสตรศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไป คณะคหกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   กรุงเทพมหานคร 2531
 • คศ.ม. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก ) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์   คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   กรุงเทพมหานคร 2536
 • กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรินครินทรวิโรฒ  กรุงเทพมหานคร 2554

  ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ/ผลงานวิชาการ

 • งานวิจัยความคาดหวังของวัยรุ่นหญิงเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการดำเนินกิจกรรมสังคม ปี พ.ศ. 2536
 • งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ การประดิษฐ์ตุ๊กตาเลียนแบบทารก ปี พ.ศ. 2546  และจดทะเบียนอนุสัญญาสิทธิ์บัตร เลขที่ 2603  ปี พ.ศ. 2549  กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อใช้ประกอบการฝึกปฏิบัติในการเรียนการสอนการบริบาลทารก  และใช้ในการฝึกปฏิบัติการของศูนย์อบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ตลอดจนสถานพยาบาล และสถานดูแลเด็กทารกต่างๆ นำไปใช้ในการสาธิตการบริบาลทารก
 • งานวิจัยการพัฒนารูปแบบฝึกอบรม ASAP เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมสันติของครูปฐมวัย ปี พ.ศ. 2554
 • งานวิจัย  การพัฒนารูปแบบฝึกอบรม MAAM เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรม
 • การดูแลเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
 • Praditha Parsapratet. 2015. Extraction and Tensile behavior of High Performance Hibiscus Tiliceus Fiber. International Conference on Advanced Material Engineering & Technology 2015 Kaohsiung City, Taiwan 4th – 5th December 2015.
 • ประดิษฐา ภาษาประเทศ. 2559. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยโดยการใช้นิทานพื้นบ้านประชาคมอาเซียน. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระดับชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ.
 • ประดิษฐา ภาษาประเทศ. 2560. การพัฒนารูปแบบฝึกอบรม MAAM เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย. การประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทกรุงเทพวิชาการ ประจำปี 2560 เรื่องบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560.
 • ประดิษฐา ภาษาประเทศ. 2561. การฝึกอบรมจิตลักษณะและทักษะแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย. การประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร วันที่ 5 พฤษภาคม 2561.