ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์

Assistant Professor Dr. Orawan  Oupathumpanont

Email: parun_o@yahoo.com , orawan_o@rmutt.ac.th

ประวัติการศึกษา

 • ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2552
 • วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2538
 • วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยรังสิต 2534

ผลงานวิจัย

 • อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์.  2553.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบมะรุมแผ่น.  ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2553.
 • อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์.  2555.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะขบอบแห้ง.  ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2555.
 • อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์.  2556. การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ขนมจาก. ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2556.
 • อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์.  2557. การพัฒนาเต้าหู้แข็งจากเมล็ดฟักทอง. ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557.
 • อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์.  2558. การพัฒนาวุ้นเส้นเสริมแป้งแก่นตะวัน. ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558.

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่บทความ/ผลงานวิชาการ

 • อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์. 2554.   การศึกษากระบวนการหมักขนมจีนโดยใช้เชื้อบริสุทธิ์ (การ ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 )
 • อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์, วิลาสินี มีมุข และระพี กาญจนะ .2554.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังถั่วขาวโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง. (วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 10 ฉบับที่ 2)
 • อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์ และเจริญ เจริญชัย.  2556.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักแผ่นแคลเซียมสูงจากผักพื้นบ้าน.  (การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1/2556 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย)
 • Orawan Oupathumpanont and Thongchai Suwonsichon. 2013. Change of Sensory Characteristic of Fermented Rice Flour and Fermented Rice Noodle (Kanom-Jeen) during fermentation by Lactobacillus plantarum A1. (Journal of Applied Sciences   Research ISSN 1819-544X (Special issue 2013))
 • Orawan Oupathumpanont.  2013.   Change of Sensory Characteristic of Fermented Rice Flour and Fermented Rice Noodle (Kanom-Jeen) During fermentation by Lactobacillus plantarum A1. (The 4th Rajamangala University of Technology Internatoinal Conference).
 • กัญญาภัทร มองพิมาย, อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์ และเจริญ เจริญชัย. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นห่ออาหารจากซังขนุน. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” 2556.
 • วันวิสา สาริบุตร, อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์ และ ระพี กาญจนะ. การพัฒนาโยเกิร์ตนมมูร่าห์. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2556 การวิจัยและพัฒนา : จากท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน. 2556.
 • อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์. 2556. การพัฒนาคู่มือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง. การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2556.
 • อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์. 2556. กรรมวิธีการผลิตตะขบอบแห้ง. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 8106
 • Orawan Oupathumpanont.  2014. Process development of Khanom Jak. (The 5th Rajamangala University of Technology Internatoinal Conference).
 • อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์. 2557. การเปรียบเทียบคุณลักษณะทางประสารทสัมผัสของขนมจากที่ผลิตโดยเครื่องต้นแบบและวิธีดั้งเดิม. (การประชุมวิชารระดับชาติทางด้านประสารทสัมผัส ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 • อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์. 2557. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะขบอบแห้ง (Thailand Research Symposium 2014 ภาคโปสเตอร์)
 • ญาธิปกร ธีระภัทรพลชัย อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ และ เจริญ เจริญชัย. ผลของค่าความเป็นกรด-ด่างต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของเมือกกระเจี๊ยบเขียว. การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์. 2556.
 • อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์. 2558. Thailand Research Symposium 2015.
 • ธัญญรัตน์ บุญโสภณ อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ และ เลอลักษณ์ เสถียรรัตน์.        การศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลาทุบจากเนื้อปลาเส้นใยสั้นและเนื้อปลาเส้นใยยาว. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 “ราชมงคลกับการวิจัยอย่างยั่งยืน” 2558.
 • กุลชญา สิ่วหงวน อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ และ เจริญ เจริญชัย. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์กลิ่นในถั่วแมคคาเดเนียอบแห้งโดยใช้เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์. The 38th National Graduate Research Conference “Graduate Research Towards Globalization” 2558.
 • สุรัตน์วดี วงค์คลัง เลอลักษณ์ เสถียรรัตน์ และ อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์. การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของบัวหลวงเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดแท่ง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายน – ธันวาคม 2558 (การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9).   ISSN 0125-0369.
 • โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ กุลวดี สังข์สนิท สุภา จุฬคุปต์ และ สุทัศนีย์ บุญโญภาส. การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากแป้งเมล็ดขนุน. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 21 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2559.
 • โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ และ กุลวดี สังข์สนิท. ผลของกลีเซอรีนต่อคุณภาพทางเคมีและกายภาพของพลาสติกชีวภาพจากแป้งเมล็ดขนุน. โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ วันที่ 11-12 ก.ค. 2559.
 • ธนิษฐา เที่ยงแท้ เจริญ เจริญชัย สาธิรัตน์ รัตนวงศ์ปาล อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ และ กุลวดี ปาลิดา ตั้งอนุรักษ์. คุณสมบัติด้านโปรไบโอติกของแบคทีเรียที่แยกจากข้าวหมาก. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1  วันที่ 29 กรกฎาคม 2559.
 • Orawan Oupathumpanont.  2016. Physical, Chemical, and Sensory Properties of Glass Noodle Supplemented with Jerusalem Artichoke Flour. International Journal of Home Economics, Volume9 Issue 2 (2016).
 • อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์. 2559. การพัฒนาและการทดสอบแนวคิดของผลิตภัณฑ์ผักแผ่นแคลเซียมสูง. การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐ” 2559.
 • กมลวรรณ สุขสวัสดิ์ อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ พิชญอร ไหมสุทธิสกุล และ เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์.   ผลของวิธีการสกัดไขมันวิธีแบบเย็นต่อคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของไขมันเมล็ดเงาะ. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6. 2559.
 • วรรณวิภา โคกครุฑ อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ และ สุนัน ปานสาคร. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทำแห้งผงหุงข้าวสวยเสาไห้สำเร็จรูป. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6. 2559.
 • อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์. 2559. การผลิตผักแผ่นที่มีแคลเซียมสูง.อนุสิทธิบัตรเลขที่11607. 2559.
 • อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์. 2559. กรรมวิธีการผลิตวุ้นเส้นแก่นตะวัน. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 11965. 2559.
 • อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์. 2559. กรรมวิธีการผลิตเต้าหู้แข็งจากเมล็ดฟักทอง.อนุสิทธิบัตรเลขที่ 12542. 2559.
 • มยุรา วชิรศักดิ์ชัย อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ และ สุนัน ปานสาคร. ผลของเอนไซม์เพคติเนสอุณหภูมิและระยะเวลาในการบ่มต่อคุณภาพไซรัปจากตะขบ. วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 45 (2560) ฉบับที่ 3 หน้าที่ 401 – 408.
 • กมลวรรณ สุขสวัสดิ์  อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ พิชญอร ไหมสุทธิสกุล และ เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์. ผลของวิธีการสกัดต่อคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของแป้งเมล็ดเงาะ. วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 45 (2560) ฉบับที่ 3 หน้าที่ 479 – 486.
 • อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ โสภิดาวิศาลศักดิ์กุล. 2561. การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากแป้งเมล็ดขนุน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2561.
 • หฤทัย นามมัน  อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ พรรณทิพา เจริญไทยกิจ. การทดสอบแนวคิดของผู้บริโภค  ต่อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเสริมถั่วแดงเพาะงอกพลังงานต่ำ. การประชุมวิชาการระดับชาติ“มศว วิจัย” ครั้งที่ 11  วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้าที่ 383 – 389.